Kiírt pályázatok szakmai leírásai, azok eredményei és indoklásuk

Szerb Országos Önkormányzat - Budapest
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Könyvtár igazgató
(magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye: Budapest, 1074 Budapest, Rózsák tere 6-7.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A budapesti Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Könyvtár többcélú nemzetiségi köznevelési intézmény: óvoda, általános iskola, gimnázium, kollégium, könyvtár igazgatói – különösen a Köznev.tv. 69. § (1) bekezdése szerinti - feladatainak ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, az adott többcélú nevelési-oktatási intézményben az intézmény által ellátott bármely feladat ellátáshoz, nemzetiségi óvodai nevelésben, iskolai nevelésben-oktatásban pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a Köznev.tv. 3. mellékletben felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában mesterfokozat. (Többcélú intézményben intézményvezetői megbízást az kaphat, aki bármelyik, az intézmény által ellátott feladatra létesíthető intézmény vezetői megbízásához szükséges feltételekkel rendelkezik. Ha a feltételek bármelyike mesterfokozatot ír elő, az intézményvezetői megbízáshoz erre van szükség.),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
 • legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség
 • legalább 5 éves közoktatás vezetői gyakorlat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Azonos feltételek esetén előnyben kell részesíteni azt, aki a nemzetiséghez tartozik.
 • egyéb idegen nyelv ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó szakmai önéletrajza
 • a pályázó vezetési (fejlesztési) programja
 • a pályázati felhívásban megfogalmazott feltételeknek történő megfelelés hitelt érdemlő igazolása -
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléshez, a véleményezők és döntéshozók részére való sokszorosításához és továbbításához;
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2019. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 7.

A pályázatok benyújtásának módja: Személyesen: Szutor Lászlóné elnök vagy dr. Gergev Adrienn hivatalvezető, Budapest, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 3.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Kjt. 20/A. §-ban foglaltak szerint

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.szerb.hu - 2018. október 8.
 • Srpske Nedeljne Novine - 2018. október 11.
 • Oktatási és Kulturális Közlöny

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet: Szerb Országos Önkormányzat fenti címén, Szutor Lászlóné elnöknél vagy dr. Gergev Adrienn hivatalvezetőnél; A munkáltató: Az intézményvezetőt a Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A. §-a, végrehajtására kiadott 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet és az Nkt. rendelkezései szerint, határozott időre, 5 évre, és nemzetiségek jogairól szóló törvény 24. § (2) bekezdés alapján az oktatási miniszter egyetértésével bízza meg. A vezetői megbízás visszavonásának jogát a Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése gyakorolja. Az intézményvezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a Szerb Országos Önkormányzat elnöke gyakorolja.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szerb.hu honlapon szerezhet.

Új Magyarország
Új Magyarország
Új Szechenyi terv
A weboldal 2015 évi működtetése, szerkesztése, bővítése az EMET támogatásával megvalósult, a NEMZ-KUL-15-0164 számú pályázat keretein belül.
A weboldal 2016 évi működése, karbantartása Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) támogatásával megvalósult, a NEMZ-KUL- 16-0106 számú pályázat keretein belül
A weboldal 2017 évi működése, karbantartása Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) támogatásával megvalósult, a NEMZ-KUL- EPER-17- 0041 számú pályázat keretein belül
A weboldal 2018. évi működése, karbantartása az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) támogatásával megvalósult, a NEMZ-KUL-18-0196 számú pályázat keretein belül