Конкурси

КОНКУРС за Српску стипендију

Самоуправа Срба у Мађарској расписује конкурс за додељивање „Српске стипендије“ за студенте и средњошколце за I семестар/полугодиште школске 2021/22. године који припадају српској заједници у Мађарској. Детаљне конкурсне услове и поступак вредновања пристиглих конкурса садржи „Правилник о српској стипендији“ који је усвојила Скупштина Самоуправе Срба у Мађарској, а налази се на интернет страници www.szerb.hu.

Опште информације:

1. Кандидати који имају права да конкуришу

Приликом додељивања Српске стипендије ССМ (у даљем: „стипендија“) конкурисати могу кандидати (треба да имају мађарско држављанство) који студирају на Одсеку за српски језик и књижевност Филозофког факултета ЕЛТЕ БТК у Будимпешти, Катедри за славистику Филозофког факултета у Сегедину, студенти више школе за учитељице и васпитачице на српском смеру (на ЕЛТЕ у Будимпешти) или они који стичу прву диплому за учитеље српске народносне струке, а конкурисати могу и они који стичу тзв. „мастер“ диплому (мастер образовање), или студирају на другим институцијама високог образовања, затим средњошколци (гимназијалци) Српског забавишта, основне школе, гимназије, колегијума и библиотеке Никола Тесла у Будимпешти (седиште: 1074 Budapest Rózsák tere 6-7.) а и они који похађају мађарске средње школе које су организованим оквирима укључене у српски народносни васпитно-образовни систем, без обзира на њихово држављанство. Кандидати треба да задовоље и следеће услове:

 • а) да су дали изјаву да припадају српској народности;
 • б) да му просек успех на полугодишту пре предаје конкурса буде барем 4.00, а у случају првог семестра на факултету да просек достигне 4.00. Студент треба да постигне 30 кредитних бодова по семестру, а да просек за средњошколце буде 4,30;
 • в) да заједно са законским представником истовремено са предајом конкурса приложи писмено одобрење за руковање личним подацима (према овом правилнику)
 • г) да је редован самофинансирајући студент по CCIV Закону о високом образовању из 2011. године 46. параграф § (1) тачка c), или да је студент који се финансира из мађарског држвног буџета (слободно коришћење стипендије).

Стипендију може да добије средњошколац/студент који је

 • а) у назначеном року предао сву документацију одређену расписаним конкурсом;
 • б) задовољава условима ових одредби и расписаног конкурса;
 • в) обавезује се да по свом избору, у семестру у којем добија стипендију, врши студентски научни рад или активно учествује у раду неке организације српске заједнице;
 • г) за студенте је потребно да напишу мотивационо писмо о свом раду у оквиру српске заједнице у Мађарској, обим текста је максимално две странице.

2. Износ стипендије

Износ стипендије је максимално 75.000.- форинта по средњошколцу/студенту за један семестар, односно полугодиште.

3. Садржајни и формални захтеви конкурса:

Конкурс се предаје у једном примерку, на папиру, испуњен на компјутеру, потписан од стране средњошколца/студента, на формулару (прилог бр. 1. овог правилника, односно налази се и посебно на страници www.szerb.hu) и са следећим прилозима:

 • а) биографија кандидата (ученик/студент),
 • б) фотокопија или извод о потврди просека

4. Начин, место и рок за предају конкурса

Конкурсна пријава се пише на српском језику, може се предати путем поште, на адресу Канцеларије Самоуправе Срба у Мађарској (Szerb Országos Önkormányzat Hivatala, 1055 Budapest, Falk Miksa u.3.) или се предаје лично на Секретаријату ССМ (1055 Budapest, Falk Miksa u.3, радно време: понедељак-четвртак 9.00-15.00, петак 9.00-12.00) Напомена: на коверти треба означити следеће: „Конкурс за Српску стипендију“. Рок за пристизање конкурса у Канцеларију ССМ: 11. октобар 2021. године до 15.00 часова.

Преузмите конкурсни ФОРМУЛАР у (WORD DOC) формату »

НАГРАДНИ КОНКУРС
за сакупљање српске језичке, завичајноисторијске и етнолошке грађе у Мађарској.

Информације и услови конкурса:

1.

А) Конкурисати могу приватна (физичка) лица или њихове групе које имају свог представника, потписника конкурсног рада. Подносилац конкурса треба да је одрасла особа (пунолетно лице), мађарски држављанин или – ако нема мађарско држављнаство – да располаже сталним пребивалиштем (усељеничким статусом) у Мађарској.

Б) Конкурсни рад могу да поднесу индивидуално или групно и ученици средњих школа и виших разреда основне школе. Уколико ученици подносе свој конкурс уз помоћ школског ментора у конкурсу треба да се наведу и подаци наставника, професора или другог ментора – одрасле особе која је радила са ученицима на конкурсном раду, а ако је уз помоћ ментора остварен групни ученички рад, формалан подносилац конкурса је ментор.

2. Конкурисати се може радовима у којима се доноси, представља и обрађује сакупљена грађа из неке од следећих тематских области:

 • а) стари и савремени локални српски географски, топографски називи (називи улица, тргова, деловa насеља, делова атара насеља, називи путева, географских формација у околини насеља, салаша, околних насеља итд.) у једном насељу у Мађарској где су некада живели Срби или где и сада живе Срби
 • б) стара и савремена презимена српских породица у једном насељу у Мађарској
 • в) стари и савремени породични и лични надимци српских породица и њихових чланова у једном насељу у Мађаркој
 • г) традиционална и савремена имена од миља Срба у једном насељу у Мађарској
 • д) стари и савремени локализми у говору Срба у једном насељу у Мађарској (Под локализмом овде подразумевамо речи, изразе, граматичке облике, узречице који се сматрају различитим од стандарда и/или специфичним, карактеристичним за дато насеље или групу насеља.)
 • ђ) фотодокументовање непокретног српског материјалног наслеђа и српских јавних натписа у једном насељу у Мађарској.

3. Детаљно упутство за обраду и документовање прикупљене грађе се налази на сајту Српског института и Самоуправе Срба у Мађарској. Упутство се може добити и лично у канцеларији Самоупораве (адреса: Будимпешта, ул. Микше Фалка бр. 3.) или Института (адреса: Текелијанум – Будимпешта, ул. Вреш Палне бр. 19.) у радно време или се може затражити од Самоуправе или Института да се поштом доставе.

4. Писмени конкурсни радови треба да се поднесу на папиру и дигитално (на дигиталном носиоцу информација) поштом, на адресу: Самоуправа Срба у Мађарској (Szerb Országos Önkormányzat), 1055 Budapest, Falk Miksa u. 3.) На коверту обавезно написати: „конкурс у области истраживања“. Фотографски радови треба да се поднесу у облику фотографија на папиру димензија најмање: 9x13 cm и дигитално на адекватном носачу, дигиталног обима најмање 1 Mb. Аудио-снимци се исто подносе у дигиталној форми.

5. Конкурси треба да се поднесу шифровано. На конурсни рад и на поштанску коверту треба написати шифру, као и на мању затворену коверту у коју треба ставити попуњени и потписани конкурсни формулар са личним подацима подносиоца конкурса. Лични подаци се обавезно дају попуњавањем конкурсног формулара који се може преузети са сајта Самоуправе или Института, или се може добити у канцеларији Самоуправе и Института. Мала затворена коверта са подацима подносиоца конкурса се ставља у поштанску коверту поред конкурсног рада. Ако је конкурсни рад израдила група људи, онда се у коверти са личним подацима наводе подаци свих чланова групе уз назнаку представника групе.

6. Исти подносилац конкурса може да поднесе и више конкурса у различитим тематским областима (а, б, в, г, д, ђ), односно са прикупљеном грађом из више насеља (макар и у истој тематској области).

7. Конкурсна документација треба да садржи: (а) Конкурсни рад са шифром, састављен према детаљним упутствима, (б) попуњени и потписани конкурсни формулар у затвореној мањој коверти са назначеном шифром споља. Ако је конкурсни рад дело групе људи, онда за сваког члана треба да се попуни посебан формулар са назнаком да ли се ради о члану или представнику групе. (Напомена: за тематску област сакупљања етногафске, завичајноисторијске и лингвистичке грађе користи се посебан формулар, различит од оног за конкурсе у области културних манифестација.)

8. Рок за подношење конкурса је 22. новембар 2021. до 24:00 часа. (До овог рока треба да се конкурсна документација стави на пошту.)

Вредновање и награђивање конкурсних радова:

 • 1. Конкурси са непотпуном документацијом или нешифровани конкурси, односно конкурси поднети после назначеног рока се не разматрају и не вреднују.
 • 2. Подносиоци конкурса ће добити потврду од Самоуправе у року од два дана по приспећу конкурсног рада. После провере конкурсне документације Самоуправа ће обавестити подносиоца да ли ће се рад вредновати или због недостатака наведених у претходној тачки неће бити разматран.
 • 3. Шифроване конкурсне радове ће вредновати трочлана стручна комисија формирана од стране Српског института, састављена од етнолога и лингвиста и дати предлог за награђивање. Радови ће се вредновати на основу количине и вредности сакупљене грађе, као и на основу квалитета обраде и презентовања ове грађе. Детаљнији аспекти вредновања се налазе у детаљном упутству за израду конкурсних радова.
 • 4. У зависности од броја и квалитета пристиглих радова доделиће се прве, друге и треће награде, као и похвале уз одговарајуће новчане награде. За награђивање ученичких и студентских радова формираће се посебне категорије награда. Наградни фонд у овом распису конкурса износи бруто милион форинти која сума се по потреби може допунити и повећати.
 • 5. Уколико број и квалитет конкурсних радова који стриктно одговарају свим критеријумима буде омогућио, стручна комисија има права да вреднује и да предложи за награду или похвалу и радове који то по квалитету заслужујуи, али који евентуално одступајуу од критеријума (на пример не уклапају се у набројане уже теме, али спадају у област етнологије, завичајне историје или лингвистике).
 • 6. Одлуку о наградама доноси Одбор за културу Самоуправе Срба у Мађарској на основу предлога стручне комисије која је вредновала радове. Рок за доношење одлуке је 10. децембар 2021. Резултати конкурса ће се објавити на сајту Самоуправе, Института и СНН-а до 18. децембра 2021, као и у наредном броју СНН-а, у штампаној форми. Подносиоци конкурса ће такође бити благовремено мејлом и/или поштом обавештени о резултату њиховог конкурса. Исплате награда ће се извршити до 31. децембра 2021. године.
 • 7. Сакупљена грађа обрађена у конкурсним радовима ће се уврстити у базе података о Србима у Мађарској које саставља Српски институт, уз навођење извора (подносилаца радова). Најбољи радови ће се објавити у посебној публикацији.

Овај конкурс је објављен у складу са правилником Самоуправе Срба у Мађарској за суфинансирање и финансирање прихваћеним одлуком Скупштине ССМ број 108/2019 (21.VI 2019).

 • - на сајту Самоуправе: www.szerb.hu
 • - на сајту Института: www.srpskiinstitut.hu
 • - и у Српским недељним новинама (www.snnovine.com).

Информације у вези са конкурсом се могу добити од:
- др Јадранке Гергев, шефа Канцеларије ССМ (тел.: +36-20/802-2779, мејл: ssm@t-online.hu )
- Софије Каплан, сараднице Института +36-1-782-1639, szofia.kaplan@srpskiinstitut.hu

Преузмите конкурсни ФОРМУЛАР у (PDF) формату »
Преузмите УПУТСТВО у (PDF) формату »

По Правилнику конкурсног фонда ССМ (2019.06.21.), Самоуправа Срба у Мађарској објављује:
Конкурс за финансирање школских програма, манифестација и пројеката који имају за циљ неговање српског језика, културе, традиције и обичаја

Рок за пристизање конкурса (рок за предају на пошту): 29. април 2021. године

Конкурс се може предати путем поште.

Адреса: Самоуправа Срба у Мађарској, улица Микше Фалка број 3, 1055 Будимпешта (1055 Budapest, Falk Miksa u. 3)

Услови и правила конкурса у целини се могу видети на веб страници Самоуправе Срба у Мађарској www.szerb.hu под насловом: „ A Szerb Országos Önkormányzat támogatások rendjéről szóló szabályzat”)

Документација која се прилаже уз конкурсну пријаву: Формулар за подношење конкурса може се преузети на веб страници Самоуправе Срба у Мађарској www.szerb.hu под насловом: „ A Szerb Országos Önkormányzat támogatások rendjéről szóló szabályzat”-прилог број 1.)

Конкурс се објављује у следећим медијима:

- веб страница Самоуправе Срба у Мађарској (www.szerb.hu ) 30.03.2021. године
- Српске недељне новине, 08.04.2021. године

Детаљне информације могу се добити: од др Јадранке Гергев, шефа Канцеларије ССМ (понедељак-четвртак 9.00-15.00 часова, петак 9.00-12.00) на тел. 20/802-2779.

Резултати конкурса се објављује у следећим медијима:

- веб страница Самоуправе Срба у Мађарској (www.szerb.hu )
- Српске недељне новине

Право подношења пријаве на конкурс имају:

- по тачки 15. § 2. Закону о народностима српска народносна удружења
- по тачки 16. § 2. о Закону о народностима српске народносне фондације
- непрофитна друштвена предузећа (д.о.о.) у чијем се делокругу налази неговање српског културног наслеђа
- српске васпитно-образовне институције и институције Самоуправе Срба у Мађарској
- физичка лица, држављани Мађарске и физичка лица која имају стални боравак на територије Мађарске који су припрадници српске заједнице у Мађарској.
- Црквене општине Српске Православне Епархије будимске.
- Конкурсни пројекат треба да има за циљ очување и неговање српског језика и популаризацију наставе на српском језику.
- Програми, манифестације могу бити на нивоу школе, одељења, забавишта, насеља, региона.

Начин исплате средстава:
предфинансирањем

Конкурсне пријаве ће разматрати Одбор за културу Самоуправе Срба у Мађарској.

Додељени износ по конкурсима минимално педесет хиљада, максимално петсто хиљада форинти годишње.

Преузмите конкурсни ФОРМУЛАР у (WORD DOC) формату »

Преузмите конкурсни ФОРМУЛАР у (WORD DOC) формату
на МАЋАРСКОМ ЈЕЗИКУ »

Конкурс за финансирање проjеката Срба у Мађарској у 2021. години

Рок за пристизање конкурса (рок за предају на пошту): 29. април 2021. године

Конкурс се може предати путем поште.

Адреса: Самоуправа Срба у Мађарској, улица Микше Фалка број 3, 1055 Будимпешта (1055 Budapest, Falk Miksa u. 3)

Услови и правила конкурса у целини се могу видети на веб страници Самоуправе Срба у Мађарској www.szerb.hu под насловом: „ A Szerb Országos Önkormányzat támogatások rendjéről szóló szabályzat”)

Документација која се прикључује уз конкурсну пријаву: Формулар за подношење конкурса може се преузети на веб страници Самоуправе Срба у Мађарској www.szerb.hu под насловом: „ A Szerb Országos Önkormányzat támogatások rendjéről szóló szabályzat”-прилог број 1.)

Рок за доношење одлуке: у року од 30 дана од истека рока за предају конкурса

Конкурс се објављује у следећим медијима:

- веб страница Самоуправе Срба у Мађарској (www.szerb.hu ) 30.03.2021. године
- Српске недељне новине, 08.04.2021. године

Детаљне информације могу се добити: од др Јадранке Гергев, шефа Канцеларије ССМ (понедељак-четвртак 9.00-15.00 часова, петак 9.00-12.00) на тел. 20/802-2779.

Резултати конкурса се објављује у следећим медијима:

- веб страница Самоуправе Срба у Мађарској (www.szerb.hu )
- Српске недељне новине

Конкурисати могу:

- по тачки 15. § 2. Закону о народностима српска народносна удружења
- по тачки 16. § 2. о Закону о народностима српске народносне фондације
- непрофитна друштвена предузећа (д.о.о.) у чијем се делокругу налази неговање српског културног наслеђа
- српске васпитно-образовне институције и институције Самоуправе Срба у Мађарској
- физичка лица, држављани Мађарске и физичка лица која имају стални боравак на територије Мађарске који су припрадници српске заједнице у Мађарској.
- Црквене општине Српске Православне Епархије будимске.

Конкурсне пријаве ће разматрати Одбор за културу Самоуправе Срба у Мађарској.

Начин исплате средстава:
предфинансирањем

Самоуправа има право да распише конкурсе за следеће области:

- одређених задатака у складу статута, оснивачког акта и прописа организације која конкуришу
- финансирање учествовање на манифестацијама, стручним конференцијама
- подржавање програме у вези очувања нацоналног, образовног и културног идентитета
- подржавање дечијих манифестација
- финансирање црквених слава, меморијалног дана
- подржавање циљеве српске заједнице

Додељени износ по конкурсима минимално педесет хиљада, максимално петсто хиљада форинти годишње.

Преузмите конкурсни ФОРМУЛАР у (WORD DOC) формату »

Преузмите конкурсни ФОРМУЛАР у (WORD DOC) формату
на МАЋАРСКОМ ЈЕЗИКУ »

Самоуправа Срба у Мађарској расписује
КОНКУРС ЗА ДИРЕКТОРА
Батањске двојезичне српске основне школе и забавишта

Скупштина Самоуправе Срба у Мађарској, на основу Закона бр. XXXIII о запосленима у јавним службама (из 1992. године) објављује конкурс за избор руководиоца институције (директора) Батањске двојезичне српске основне школе и забавишта, органа финансираног из државног буџета у пуном радном времену, за мандатни период од 5 година. Скупштина ССМ има право да директора разреши дужности, установи сукоб интереса, покрене дисциплински поступак. Председник ССМ је вршилац послодавних дужности над институцијом.

Остале информације о послодавцу можете наћи на веб страници: www.szerb.hu

Место обављања посла: Батањска двојезична српска основна школа и за-бавиште, 5830 Батања, Хуњади улица бр. 54.

Уговор на одређено време: 5 година: 1. јул 2021 - 30. јун 2026.

односно:

Радно место: педагог-уговор на неодређено време, пуно радно време

Делокруг рада: Радни задаци прописани Законом о основном васпитању и образовању параграф 69. § поглавље (1)

Изабрани кандидат за директора школе биће у обавези да достави Изјаву о имовинском стању. Исплата личног дохотка и премија врши се на основу Уребе Владе 326/2013 (30. VIII) Закона бр. XXXIII о запосленима у јавним службама (из 1992. године)

Конкурсни услови:

 • према наведеном у прилогу бр. 6, Закона о јавном васпитању и образовању стручна квалификација за руководиоца институције стечена у виду педагошког стручног испита;
 • потребна је диплома вишег степена и стручна квалификација
 • изјава о имовинском стању;
 • да је кандидат запослен или да има уговор о раду на неодређено време у педагошкој струци у пуном радном времену, у одређеној мултифункционалној васпитно-образовној институцији на неодређено време;
 • мађарско држављанство; да није кажњаван; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима.
 • најмање 4 година праксе, стечене у педагошкој струци или недељни фонд часова-10 часова;

Предност има:

 • кандидат који припада српској народности у Мађарској
 • кандидат са знањем више страних језика

Документација која се подноси уз конкурсну пријаву:

 • детаљна стручна биографија кандидата на српском и мађарском језику;
 • стручни програм на српском и мађарском језику;
 • изјава да кандидат задовољава услове који су наведени у конкурсу;
 • фотокопије докумената о завршеној школској спреми;
 • изјава кандидата о томе да учесници у конкурсном процесу могу да се упознају са предатим конкурсним материјалом, односно да се слаже са умножавањем и достављањем конкурсног материјала особама које ће давати мишљење и доносити одлуку;
 • потврда о неосуђиваности кандидата која није старија од 3 месеца;

Датум ступања у радни однос: новоизабрани кандидат на радно место може да ступи најраније 1. јула 2021. године.

Рок за предају пријаве за конкурс: 19. март 2021. године.

Пријава за конкурс се може предати на следеће начине:

 • Путем поште, на адресу Скупштине Самоуправе Срба у Мађарској (Szerb Országos Önkormányzat, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 3.)
 • лично Вери Пејић Сутор, председници ССМ (1055 Budapest, Falk Miksa u. 3).

Напомена: на коверти треба назначити идентификациони број: 12-59/2021/К који се налази у бази конкурсних података, као и позицију за коју се конкурише: директор.

Конкурс се разматра у складу са Законом бр. XXXIII о запосленима у јавним службама (из 1992. године) параграф 20/A. § поглавље (6)

Рок за доношење одлуке: 30. јун 2021.

Конкурс се објављује у следећим средствима јавног информисања:
- www. kozigallas.gov.hu

– веб страница Самоуправе Срба у Мађарској (www.szerb.hu) – 11. фебруар 2021.
– Српске недељне новине – 18. фебруар 2021.
– Просветни и културни (службени) гласник

КОНКУРС за Српску стипендију

Самоуправа Срба у Мађарској расписује конкурс за додељивање „Српске стипендије“ за студенте и средњошколце за II семестар/полугодиште школске 2020/21. године који припадају српској заједници у Мађарској. Детаљне конкурсне услове и поступак вредновања пристиглих конкурса садржи „Правилник о српској стипендији“ који је усвојила Скупштина Самоуправе Срба у Мађарској, а налази се на интернет страници www.szerb.hu.

Опште информације:

1. Кандидати који имају права да конкуришу

Приликом додељивања Српске стипендије ССМ (у даљем: „стипендија“) конкурисати могу кандидати (треба да имају мађарско држављанство) који студирају на Одсеку за српски језик и књижевност Филозофког факултета ЕЛТЕ БТК у Будимпешти, Катедри за славистику Филозофког факултета у Сегедину, студенти више школе за учитељице и васпитачице на српском смеру (на ЕЛТЕ у Будимпешти) или они који стичу прву диплому за учитеље српске народносне струке, а конкурисати могу и они који стичу тзв. „мастер“ диплому (мастер образовање), или студирају на другим институцијама високог образовања, затим средњошколци (гимназијалци) Српског забавишта, основне школе, гимназије, колегијума и библиотеке Никола Тесла у Будимпешти (седиште: 1074 Budapest Rózsák tere 6-7.) а и они који похађају мађарске средње школе које су организованим оквирима укључене у српски народносни васпитно-образовни систем, без обзира на њихово држављанство. Кандидати треба да задовоље и следеће услове:

 • а) да су дали изјаву да припадају српској народности;
 • б) да му просек успех на полугодишту пре предаје конкурса буде барем 4.00, а у случају првог семестра на факултету да просек достигне 4.00. Студент треба да постигне 30 кредитних бодова по семестру, а да просек за средњошколце буде 4,30;
 • в) да заједно са законским представником истовремено са предајом конкурса приложи писмено одобрење за руковање личним подацима (према овом правилнику)
 • г) да је редован самофинансирајући студент по CCIV Закону о високом образовању из 2011. године 46. параграф § (1) тачка c), или да је студент који се финансира из мађарског држвног буџета (слободно коришћење стипендије). Стипендију може да добије средњошколац/студент који је
 • а) у назначеном року предао сву документацију одређену расписаним конкурсом;
 • б) задовољава условима ових одредби и расписаног конкурса;
 • в) обавезује се да по свом избору, у семестру у којем добија стипендију, врши студентски научни рад или активно учествује у раду неке организације српске заједнице;
 • г) за студенте је потребно да напишу мотивационо писмо о свом раду у оквиру српске заједнице у Мађарској, обим текста је максимално две странице.

2. Износ стипендије

Износ стипендије је максимално 75.000.- форинта по средњошколцу/студенту за један семестар, односно полугодиште.

3. Садржајни и формални захтеви конкурса:

Конкурс се предаје у једном примерку, на папиру, испуњен на компјутеру, потписан од стране средњошколца/студента, на формулару (прилог бр. 1. овог правилника, , односно налази се и посебно на страници www.szerb.hu) и са следећим прилозима:

 • а) биографија кандидата (ученик/студент),
 • б) фотокопија или извод о потврди просека

4. Начин, место и рок за предају конкурса

Конкурсна пријава се пише на српском језику, може се предати путем поште, на адресу Канцеларије Самоуправе Срба у Мађарској (Szerb Országos Önkormányzat Hivatala, 1055 Budapest, Falk Miksa u.3.) или се предаје лично на Секретаријату ССМ (1055 Budapest, Falk Miksa u.3.). Напомена: на коверти треба означити следеће: „Конкурс за Српску стипендију“. Рок за пристизање конкурса у Канцеларију ССМ: 16. март 2021. године до 12:00 часова.

Преузмите конкурсни ФОРМУЛАР у (WORD DOC) формату

Самоуправа Срба у Мађарској у сарадњи са Српским институтом расписује за 2020. годину

НАГРАДНИ КОНКУРС

за сакупљање српске језичке, завичајноисторијске и етнолошке грађе у Мађарској.

Информације и услови конкурса:

 1. А) Конкурисати могу приватна (физичка) лица или њихове групе које имају свог представника, потписника конкурсног рада. Подносилац конкурса треба да је одрасла особа (пунолетно лице), мађарски држављанин или – ако нема мађарско држављнаство – да располаже сталним пребивалиштем (усељеничким статусом) у Мађарској.
  Б) Конкурсни рад могу да поднесу индивидуално или групно и ученици средњих школа и виших разреда основне школе. Уколико ученици подносе свој конкурс уз помоћ школског ментора у конкурсу треба да се наведу и подаци наставника, професора или другог ментора – одрасле особе која је радила са ученицима на конкурсном раду, а ако је уз помоћ ментора остварен групни ученички рад, формалан подносилац конкурса је ментор.
 2. Конкурисати се може радовима у којима се доноси, представља и обрађује сакупљена грађа из неке од следећих тематских области:
  а) стари и савремени локални српски географски, топографски називи (називи улица, тргова, деловa насеља, делова атара насеља, називи путева, географских формација у околини насеља, салаша, околних насеља итд.) у једном насељу у Мађарској где су некада живели Срби или где и сада живе Срби
  б) стара и савремена презимена српских породица у једном насељу у Мађарској
  в) стари и савремени породични и лични надимци српских породица и њихових чланова у једном насељу у Мађаркој
  г) традиционална и савремена имена од миља Срба у једном насељу у Мађарској
  д) стари и савремени локализми у говору Срба у једном насељу у Мађарској (Под локализмом овде подразумевамо речи, изразе, граматичке облике, узречице који се сматрају различитим од стандарда и/или специфичним, карактеристичним за дато насеље или групу насеља.)
  ђ) фотодокументовање непокретног српског материјалног наслеђа и српских јавних натписа у једном насељу у Мађарској.
 3. Детаљно упутство за обраду и документовање прикупљене грађе се налази на сајту Српског института и Самоуправе Срба у Мађарској. Упутство се може добити и лично у канцеларији Самоупораве (адреса: Будимпешта, ул. Микше Фалка бр. 3.) или Института (адреса: Текелијанум – Будимпешта, ул. Вреш Палне бр. 19.) у радно време или се може затражити од Самоуправе или Института да се поштом доставе.
 4. Писмени конкурсни радови треба да се поднесу на папиру, поштом, на адресу: Самоуправа Срба у Мађарској (Szerb Országos Önkormányzat), 1055 Budapest, Falk Miksa u. 3.) На коверту обавезно написати: „конкурс у области истраживања“. Фотографски радови треба да се поднесу у облику фотографија на папиру димензија најмање: 9x13 cm и дигитално на адекватном носачу, дигиталног обима најмање 1 Mb. Аудио-снимци се исто подносе у дигиталној форми.
 5. Конкурси треба да се поднесу шифровано. На конурсни рад и на поштанску коверту треба написати шифру, као и на мању затворену коверту у коју треба ставити попуњени и потписани конкурсни формулар са личним подацима подносиоца конкурса. Лични подаци се обавезно дају попуњавањем конкурсног формулара који се може преузети са сајта Самоуправе или Института, или се може добити у канцеларији Самоуправе и Института. Мала затворена коверта са подацима подносиоца конкурса се ставља у поштанску коверту поред конкурсног рада. Ако је конкурсни рад израдила група људи, онда се у коверти са личним подацима наводе подаци свих чланова групе уз назнаку представника групе.
 6. Исти подносилац конкурса може да поднесе и више конкурса у различитим тематским областима (а, б, в, г, д, ђ), односно са прикупљеном грађом из више насеља (макар и у истој тематској области).
 7. Конкурсна документација треба да садржи: (а) Конкурсни рад са шифром, састављен према детаљним упутствима, (б) попуњени и потписани конкурсни формулар у затвореној мањој коверти са назначеном шифром споља. Ако је конкурсни рад дело групе људи, онда за сваког члана треба да се попуни посебан формулар са назнаком да ли се ради о члану или представнику групе. (Напомена: за тематску област сакупљања етногафске, завичајноисторијске и лингвистичке грађе користи се посебан формулар, различит од оног за конкурсе у области културних манифестација.)
 8. Рок за подношење конкурса је 23. новембар 2020. до 24:00 часа. (До овог рока треба да се конкурсна документација стави на пошту.)

Вредновање и награђивање конкурсних радова:

 1. Конкурси са непотпуном документацијом или нешифровани конкурси, односно конкурси поднети после назначеног рока се не разматрају и не вреднују.
 2. Подносиоци конкурса ће добити потврду од Самоуправе у року од два дана по приспећу конкурсног рада. После провере конкурсне документације Самоуправа ће обавестити подносиоца да ли ће се рад вредновати или због недостатака наведених у претходној тачки неће бити разматран.
 3. Шифроване конкурсне радове ће вредновати трочлана стручна комисија формирана од стране Српског института, састављена од етнолога и лингвиста и дати предлог за награђивање. Радови ће се вредновати на основу количине и вредности сакупљене грађе, као и на основу квалитета обраде и презентовања ове грађе. Детаљнији аспекти вредновања се налазе у детаљном упутству за израду конкурсних радова.
 4. У зависности од броја и квалитета пристиглих радова доделиће се прве, друге и треће награде, као и похвале уз одговарајуће новчане награде. За награђивање ученичких и студентских радова формираће се посебне категорије награда. Наградни фонд у овом распису конкурса износи бруто милион форинти која сума се по потреби може допунити и повећати.
 5. Одлуку о наградама доноси Одбор за културу Самоуправе Срба у Мађарској на основу предлога стручне комисије која је вредновала радове. Рок за доношење одлуке је 10. децембар 2020. Резултати конкурса ће се објавити на сајту Самоуправе, Института и СНН-а до 18. децембра 2020, као и у наредном броју СНН-а, у штампаној форми. Подносиоци конкурса ће такође бити благовремено мејлом и/или поштом обавештени о резултату њиховог конкурса. Исплате награда ће се извршити до 31. децембра 2020. године.
 6. Сакупљена грађа обрађена у конкурсним радовима ће се уврстити у базе података о Србима у Мађарској које саставља Српски институт, уз навођење извора (подносилаца радова). Најбољи радови ће се објавити у посебној публикацији.

Овај конкурс је објављен у складу са правилником Самоуправе Срба у Мађарској за суфинансирање и финансирање прихваћеним одлуком Скупштине ССМ број 108/2019 (21.VI 2019).

 • на сајту Самоуправе: www.szerb.hu
 • на сајту Института: www.srpskiinstitut.hu
 • и у Српским недељним новинама (www.snnovine.com).

Информације у вези са конкурсом се могу добити од:

Преузмите упутство у (PDF) формату

Преузмите конкурсни ФОРМУЛАР у (WORD DOC)

КОНКУРС ЗА ДИРЕКТОРА
Батањске двојезичне српске основне школе и забавишта

Скупштина Самоуправе Срба у Мађарској, на основу Закона бр. XXXIII о запосленима у јавним службама (из 1992. године) објављује конкурс за избор руководиоца институције (директора) Батањске двојезичне српске основне школе и забавишта, органа финансираног из државног буџета у пуном радном времену, за мандатни период од 5 година. Скупштина ССМ има право да директора разреши дужности, установи сукоб интереса, покрене дисциплински поступак. Председник ССМ је вршилац послодавних дужности над институцијом.

Остале информације о послодавцу можете наћи на веб страници: www.szerb.hu

Место обављања посла: Батањска двојезична српска основна школа и за- бавиште, 5830 Батања, Хуњади улица бр. 54.

Уговор на одређено време: 5 година: 1. јул 2020 - 30. јун 2025.

– потребна је диплома вишег степена и стручна квалификација
– према наведеном у прилогу бр. 3, Закона о јавном васпитању и образовању;
– стручна квалификација за руководиоца институције стечена у виду педагошког стручног испита;
–најмање 4 година праксе, стечене у педагошкој струци или недељни фонд часова-10 часова;
– изјава о имовинском стању;
– да је кандидат запослен или да има уговор о раду на неодређено време у педагошкој струци у пуном радном времену, у одређеној мултифункционалној васпитно-образовној институцији на неодређено време;
– мађарско држављанство; да није кажњаван; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима.

Предност има:
- кандидат који припада српској народности у Мађарској
- кандидат са знањем више страних језика

Документација која се подноси уз конкурсну пријаву:

– детаљна стручна биографија кандидата на српском и мађарском језику; – стручни програм на српском и мађарском језику;
– изјава да кандидат задовољава услове који су наведени у конкурсу;
– фотокопије докумената о завршеној школској спреми;
– изјава кандидата о томе да учесници у конкурсном процесу могу да се упознају са предатим конкурсним материјалом, односно да се слаже са умножавањем и достављањем конкурсног материјала особама које ће давати мишљење и доносити одлуку;
– потврда о неосуђиваности кандидата која није старија од 3 месеца;

Датум ступања у радни однос: новоизабрани кандидат на радно место може да ступи најраније 1. јула 2020. године.

Рок за предају пријаве за конкурс: 22. април 2020. године.

Пријава за конкурс се може предати на следеће начине:

– Путем поште, на адресу Скупштине Самоуправе Срба у Мађарској (Szerb Országos Önkormányzat, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 3.)
– лично Вери Пејић Сутор, председници ССМ (1055 Budapest, Falk Miksa u. 3).

Напомена: на коверти треба назначити идентификациони број: 12-225/2020 који се налази у бази конкурсних података, као и позицију за коју се конкурише: директор.

Конкурс се разматра у складу са Законом бр. XXXIII о запосленима у јавним службама (из 1992. године) параграф 20/A. § поглавље (6)

Рок за доношење одлуке: 30. јун 2020.

Конкурс се објављује у следећим средствима јавног информисања:
- www. kozigallas.gov.hu

– веб страница Самоуправе Срба у Мађарској (www.szerb.hu)
– 23. март 2020.
– Српске недељне новине – 26. март 2020.
– Просветни и културни (службени) гласник

КОНКУРС за Српску стипендију

Самоуправа Срба у Мађарској расписује конкурс за додељивање „Српске стипендије“ за студенте и средњошколце за II семестар/полугодиште школске 2019/20. године који припадају српској заједници у Мађарској. Детаљне конкурсне услове и поступак вредновања пристиглих конкурса садржи „Правилник о српској стипендији“ који је усвојила Скупштина Самоуправе Срба у Мађарској, а налази се на интернет страници www.szerb.hu.

Опште информације:

1. Кандидати који имају права да конкуришу

Приликом додељивања Српске стипендије ССМ (у даљем: „стипендија“) конкурисати могу кандидати (треба да имају мађарско држављанство) који студирају на Одсеку за српски језик и књижевност Филозофког факултета ЕЛТЕ БТК у Будимпешти, Катедри за славистику Филозофког факултета у Сегедину, студенти више школе за учитељице и васпитачице на српском смеру (на ЕЛТЕ у Будимпешти) или они који стичу прву диплому за учитеље српске народносне струке, а конкурисати могу и они који стичу тзв. „мастер“ диплому (мастер образовање), или студирају на другим институцијама високог образовања, затим средњошколци (гимназијалци) Српског забавишта, основне школе, гимназије, колегијума и библиотеке Никола Тесла у Будимпешти (седиште: 1074 Budapest Rózsák tere 6-7.) а и они који похађају мађарске средње школе које су организованим оквирима укључене у српски народносни васпитно-образовни систем, без обзира на њихово држављанство. Кандидати треба да задовоље и следеће услове:

 • а) да су дали изјаву да припадају српској народности;
 • б) да му просек успех на полугодишту пре предаје конкурса буде барем 4.00, а у случају првог семестра на факултету да просек достигне 4.00. Студент треба да постигне 30 кредитних бодова по семестру, а да просек за средњошколце буде 4,30;
 • в) да заједно са законским представником истовремено са предајом конкурса приложи писмено одобрење за руковање личним подацима (према овом правилнику)
 • г) да је редован самофинансирајући студент по CCIV Закону о високом образовању из 2011. године 46. параграф § (1) тачка c), или да је студент који се финансира из мађарског држвног буџета (слободно коришћење стипендије).

Стипендију може да добије средњошколац/студент који је

 • а) у назначеном року предао сву документацију одређену расписаним конкурсом;
 • б) задовољава условима ових одредби и расписаног конкурса;
 • в) обавезује се да по свом избору, у семестру у којем добија стипендију, врши студентски научни рад или активно учествује у раду неке организације српске заједнице;
 • г) за студенте је потребно да напишу мотивационо писмо о свом раду у оквиру српске заједнице у Мађарској, обим текста је максимално две странице.

2. Износ стипендије

Износ стипендије је максимално 75.000.- форинта по средњошколцу/студенту за један семестар, односно полугодиште.

3. Садржајни и формални захтеви конкурса:

Конкурс се предаје у једном примерку, на папиру, испуњен на компјутеру, потписан од стране средњошколца/студента, на формулару (прилог бр. 1. овог правилника, , односно налази се и посебно на страници www.szerb.hu) и са следећим прилозима:

 • а) биографија кандидата (ученик/студент),
 • б) фотокопија или извод о потврди просека

4. Начин, место и рок за предају конкурса

Конкурсна пријава се пише на српском језику, може се предати путем поште, на адресу Канцеларије Самоуправе Срба у Мађарској (Szerb Országos Önkormányzat Hivatala, 1055 Budapest, Falk Miksa u.3.) или се предаје лично на Секретаријату ССМ (1055 Budapest, Falk Miksa u.3.). Напомена: на коверти треба означити следеће: „Конкурс за Српску стипендију“. Рок за пристизање конкурса у Канцеларију ССМ: 9. март 2020. године до 15:00 часова.

Преузмите конкурсни ФОРМУЛАР у (WORD DOC) формату

КОНКУРС за директора Српског педагошког и методолошког центра

Самоуправа Срба у Мађарској објављује конкурс за директора Српског педагошког и методолошког центра.

1. Правни однос и задаци директора

Позиција директора се према I Закону, параграф 208. § Закона о раду из 2012. године квалификује као позиција руководиоца, права послодавца према њему примењује председник ССМ, осим у случају опозива, а то право има Скупштина ССМ. Директор се запошљава на основу радног уговора.

Ступање на радно место директора је 17. марта 2020. године, на одређено време од 5 година.

Карактер радног места: непуно радно време- недељно 20 часова

Место обављања посла: 1055 Будимпешта, улица Микше Фалка бр.3.

Лични доходак и остале исплате регреса: Према одлуци Скупштине ССМ о систему личних доходака и регреса.

Важнији задаци у делокругу директора:

 • Руковођење и функционисање институције,
 • Заступање институције,
 • Управљање и организовање извршавања јавних задатака и основне делатности институције.

2. Конкурсни услови:

 • диплома и стручна квалификација, а под тиме се подразумева спрема за рад при васпитању у српском народносном забавишту или педагошки рад у српском народносном школском васпитно-образовном систему;
 • пракса руководиоца од најмање 5 година;
 • мађарско држављанство, да није кажњаван, да јe способан за рад.
 • познавање српског језика на нивоу матерњег језика,
 • педагошка пракса стечена у српској народносној институцији за јавно васпитање и образовање (у основној или средњој школи)

Услови који значе предност:

 • познавање рада на рачунару,
 • знање страних језика,
 • стечена педагошка пракса од најмање 10 година у српској народносној институцији за јавно васпитање и образовање (у основној или средњој школи)

3. Документација која се прилаже уз конкурсну пријаву:

 • фотокопије докумената о струци, степену стручне спреме (диплома, језички испит, итд.)
 • потврда о знању језика
 • потврда да није био кажњаван која није старија од 30 дана од дана предаје конкурса
 • стручна биографија кандидата
 • стручни програм, концепција рада у вези руковођења институцијом,
 • изјава кандидата о сагласности о издавању података(учесници у конкурсном процесу могу да се упознају са предатим конкурсним материјалом, односно да се слаже са умножавањем и достављањем конкурсног материјала особама које ће давати мишљење и доносити одлуку),
 • потврда о пракси на позицији руководиоца.

4. Процес вредновања конкурса

Вредновање конкурса се врши према статуту Самоуправе Срба у Мађарској, према прилогу бр.2. „Правилник о изборима“.

Скупштине ССМ врши вредновање конкурса на првој седници после истека рока за предају конкурсних пријава.

Председник Самоуправе Срба у Мађарској врши именовање директора на основу скупштинске одлуке.

5. Начин, место и рок за предају конкурса

Конкурсна пријава се пише на српском језику, а предаје се путем поште, на адресу Канцеларије Самоуправе Срба у Мађарској (Szerb Országos Önkormányzat Hivatala, 1385 Budapest, Postafiók 898.) или се предаје лично на Секретаријату ССМ (1055 Budapest, Falk Miksa u.3.).
Напомена: на коверти треба означити следеће: „Конкурс за директора Српског педагошког и методолошког центра“.

Рок за предају конкурса: 7. фебруар 2020. године 11.00 часова

6. Информације у вези конкурса: Канцеларија Самоуправе Срба у Мађарској, др Јадранка Гергев шеф канцеларије, или Вера Пејић Сутор председница ССМ.
Тел: 06 1/ 331-5345; e-mail: ssm@t-online.hu

7. Конкурс се објављује у следећим медијима:

 • веб страница Самоуправе Срба у Мађарској (www.szerb.hu )
 • Српске недељне новине

Самоуправа Срба у Мађарској у сарадњи са Српским институтом расписује за 2019. годину

НАГРАДНИ КОНКУРС

за сакупљање српске језичке, завичајноисторијске и етнолошке грађе у Мађарској.

Информације и услови конкурса:

 1. Конкурисати могу приватна (физичка) лица или њихове групе које имају свог представника, потписника конкурсног рада. Подносилац конкурса треба да је одрасла особа (пунолетно лице), мађарски држављанин или – ако нема мађарско држављнаство – да располаже сталним пребивалиштем (усељеничким статусом) у Мађарској. Уколико су конкурсни рад израдили ученици млађи од 18 година, формални подносилац конкурса треба да је наставник, професор или други ментор – одрасла особа која је радила са ученицима на конкурсном раду.
 2. Конкурисати се може радовима у којима се доноси, представља и обрађује сакупљена грађа из неке од следећих тематских области:
  а) стари и савремени локални српски географски, топографски називи (називи улица, тргова, деловa насеља, делова атара насеља, називи путева, географских формација у околини насеља, салаша, околних насеља итд.) у једном насељу у Мађарској где су некада живели Срби или где и сада живе Срби
  б) стара и савремена презимена српских породица у једном насељу у Мађарској
  в) стари и савремени породични и лични надимци српских породица и њихових чланова у једном насељу у Мађаркој
  г) традиционална и савремена имена од миља Срба у једном насељу у Мађарској
  д) стари и савремени локализми у говору Срба у једном насељу у Мађарској (Под локализмом овде подразумевамо речи, изразе, граматичке облике, узречице који се сматрају различитим од стандарда и/или специфичним, карактеристичним за дато насеље или групу насеља.)
  ђ) фотодокументовање непокретног српског материјалног наслеђа и српских јавних натписа у једном насељу у Мађарској.
 3. Детаљно упутство за обраду и документовање прикупљене грађе се налази на сајту Српског института и Самоуправе Срба у Мађарској. Упутство се може добити и лично у канцеларији Самоупораве (адреса: Будимпешта, ул. Микше Фалка бр. 3.) или Института (адреса: Текелијанум – Будимпешта, ул. Вреш Палне бр. 19.) у радно време или се може затражити од Самоуправе или Института да се поштом доставе.
 4. Писмени конкурсни радови треба да се поднесу на папиру, поштом, на адресу: Самоуправа Срба у Мађарској (Szerb Országos Önkormányzat), 1055 Budapest, Falk Miksa u. 3.) На коверту обавезно написати: „конкурс у области истраживања“. Фотографски радови треба да се поднесу у облику фотографија на папиру димензија најмање: 9x13 cm и дигитално на адекватном носачу, дигиталног обима најмање 1 Mb.
 5. Конкурси треба да се поднесу шифровано. На конурсни рад и на поштанску коверту треба написати шифру, као и на мању затворену коверту у коју треба ставити попуњени и потписани конкурсни формулар са личним подацима подносиоца конкурса. Лични подаци се обавезно дају попуњавањем конкурсног формулара који се може преузети са сајта Самоуправе или Института, или се може добити у канцеларији Самоуправе и Института. Мала затворена коверта са подацима подносиоца конкурса се ставља у поштанску коверту поред конкурсног рада. Ако је конкурсни рад израдила група људи, онда се у коверти са личним подацима наводе подаци свих чланова групе уз назнаку представника групе.
 6. Исти подносилац конкурса може да поднесе и више конкурса у различитим тематским областима (а, б, в, г, д, ђ) и са прикупљеном грађом из више насеља (макар и у истој тематској области).
 7. Конкурсна документација треба да садржи: (а) Конкурсни рад са шифром, састављен према детаљним упутствима, (б) попуњени и потписани конкурсни формулар у затвореној мањој коверти са назначеном шифром споља. Ако је конкурсни рад дело групе људи, онда за сваког члана треба да се попуни посебан формулар са назнаком да ли се ради о члану или представнику групе. (Напомена: за тематску област сакупљања етногафске, завичајноисторијске и лингвистичке грађе користи се посебан формулар, различит од оног за конкурсе у области културних манифестација.)
 8. Рок за подношење конкурса је 17. децембар 2019. до 10:00 часова. (До овог рока треба да се конкурсна документација стави на пошту.)

Вредновање и награђивање конкурсних радова:

 1. Конкурси са непотпуном документацијом или нешифровани конкурси, односно конкурси поднети после назначеног рока се не разматрају и не вреднују.
 2. Подносиоци конкурса ће добити потврду од Самоуправе у року од два дана по приспећу конкурсног рада. После провере конкурсне документације Самоуправа ће обавестити подносиоца да ли ће се рад вредновати или због недостатака наведених у претходној тачки неће бити разматран.
 3. Шифроване конкурсне радове ће вредновати трочлана стручна комисија формирана од стране Српског института, састављена од етнолога и лингвиста и дати предлог за награђивање. Радови ће се вредновати на основу количине и вредности сакупљене грађе, као и на основу квалитета обраде и презентовања ове грађе. Детаљнији аспекти вредновања се налазе у детаљном упутству за израду конкурсних радова.
 4. У зависности од броја и квалитета пристиглих радова доделиће се прве, друге и треће награде, као и похвале уз одговарајуће новчане награде. Бруто износ најмање новчане награде је 20, а највеће могуће награде 200 хиљада форинти. Наградни фонд у овом распису конкурса износи бруто милион форинти која сума се по потреби може допунити и повећати.
 5. Одлуку о наградама доноси Одбор за културу Самоуправе Срба у Мађарској на основу предлога стручне комисије која је вредновала радове. Рок за доношење одлуке је 23. децембар 2019. Резултати конкурса ће се објавити на сајту Самоуправе, Института и СНН-а до 27. децембра 2019, као и у наредном броју СНН-а, у штампаној форми. Подносиоци конкурса ће такође бити благовремено мејлом и/или поштом обавештени о резултату њиховог конкурса. Исплате награда ће се извршити до 31. децембра 2019. године.
 6. Сакупљена грађа обрађена у конкурсним радовима ће се уврстити у базе података о Србима у Мађарској које саставља Српски институт, уз навођење извора (подносилаца радова). Најбољи радови ће се објавити у посебној публикацији.

Овај конкурс је објављен у складу са правилником Самоуправе Срба у Мађарској за суфинансирање и финансирање прихваћеним одлуком Скупштине ССМ број 108/2019 (21.VI 2019).

  - на сајту Самоуправе: www.szerb.hu
  - на сајту Института: www.srpskiinstitut.hu
  - и у Српским недељним новинама (www.snnovine.com)

Информације у вези са конкурсом се могу добити од:

  - Николе Чупића, референта Самоуправе за конкурсе (тел.: +36-30231-3301, мејл: csupics.nikola.ssm@gmail.com)
  - - Софије Каплан, сараднице Института +36-1-782-1639, szofia.kaplan@srpskiinstitut.hu

 

Преузмите конкурс у (PDF) формату »

Преузмите конкурсни ФОРМУЛАР у (PDF) формату »

Преузмите конкурсни ФОРМУЛАР у (WORD DOC) формату »

УПУТСТВО за конкурс »

 

КОНКУРС за Српску стипендију

Самоуправа Срба у Мађарској расписује конкурс за додељивање „Српске стипендије“ за студенте и средњошколце за I семестар/полугодиште школске 2019/20. године који припадају српској заједници у Мађарској. Детаљне конкурсне услове и поступак вредновања пристиглих конкурса садржи „Правилник о српској стипендији“ који је усвојила Скупштина Самоуправе Срба у Мађарској, а налази се на интернет страници www.szerb.hu.

Опште информације:

1. Кандидати који имају права да конкуришу

Приликом додељивања Српске стипендије ССМ-а (у даљем: „стипендија“) конкурисати могу кандидати (треба да имају мађарско држављанство) који студирају на Одсеку за српски језик и књижевност Филозофког факултета ЕЛТЕ БТК у Будимпешти, Катедри за славистику Филозофког факултета у Сегедину, студенти више школе за учитељице и васпитачице на српском смеру (на ЕЛТЕ у Будимпешти) или они који стичу прву диплому за учитеље српске народносне струке, а конкурисати могу и они који стичу тзв. „мастер“ диплому (мастер образовање), или студирају на другим институцијама високог образовања, затим средњошколци (гимназијалци) Српског забавишта, основне школе, гимназије, ђачког дома и библиотеке Никола Тесла у Будимпешти (седиште: 1074 Budapest Rózsák tere 6-7.) а и они који похађају мађарске средње школе које су организованим оквирима укључене у српски народносни васпитно-образовни систем, без обзира на њихово држављанство. Кандидати треба да задовоље и следеће услове:

 • а) да су дали изјаву да припадају српској народности;
 • б) да му просек успех на полугодишту пре предаје конкурса буде барем 4.00, а у случају првог семестра на факултету да просек достигне 4.00. Студент треба да постигне 30 кредитних бодова по семестру, а да просек за средњошколце буде 4,30;
 • в) да заједно са законским представником истовремено са предајом конкурса приложи писмено одобрење за руковање личним подацима (према овом правилнику)
 • г) да је редован самофинансирајући студент по CCIV Закону о високом образовању из 2011. године 46. параграф § (1) тачка c), или да је студент који се финансира из мађарског држвног буџета (слободно коришћење стипендије).

Стипендију може да добије средњошколац/студент који је

 • а) у назначеном року предао сву документацију одређену расписаним конкурсом;
 • б) задовољава условима ових одредби и расписаног конкурса;
 • в) обавезује се да по свом избору, у семестру у којем добија стипендију, врши студентски научни рад или активно учествује у раду неке организације српске заједнице;
 • г) за студенте је потребно да напишу мотивационо писмо о свом раду у оквиру српске заједнице у Мађарској, обим текста је максимално две странице.

2. Износ стипендије

Износ стипендије је максимално 75.000.- форинта по средњошколцу/студенту за један семестар, односно полугодиште.

3. Садржајни и формални захтеви конкурса:

Конкурс се предаје у једном примерку, на папиру, испуњен на компјутеру, потписан од стране средњошколца/студента, на формулару (прилог бр. 1. овог правилника, , односно налази се и посебно на страници www.szerb.hu) и са следећим прилозима:

 • а) биографија кандидата (ученик/студент),
 • б) фотокопија или извод о потврди просека

4. Начин, место и рок за предају конкурса

Конкурсна пријава се пише на српском језику, може се предати путем поште, на адресу Канцеларије Самоуправе Срба у Мађарској (Szerb Országos Önkormányzat Hivatala, 1055 Budapest, Falk Miksa u.3.) или се предаје лично на Секретаријату ССМ-a (1055 Budapest, Falk Miksa u.3.).
Напомена: на коверти треба означити следеће: „Конкурс за Српску стипендију“. Рок за пристизање конкурса у Канцеларију ССМ: 7. октобар 2019. године до 13:00 часова.

Конкурс за финансирање или суфинансирање школских програма, манифестација и пројеката који имају за циљ неговање српског језика, културе, традиције и обичаја

Рок за пристизање конкурса: 30. 09. 2019. године- до 15:00 часова Конкурс се може предати лично или путем поште.

Адреса: Самоуправа Срба у Мађарској, улица Микше Фалка број 3, 1055 Будимпешта (1055 Budapest, Falk Miksa u. 3)

Услови и правила конкурса у целини се могу видети на веб страници Самоуправе Срба у Мађарској www.szerb.hu под насловом: „ A Szerb Országos Önkormányzat támogatások rendjéről szóló szabályzat”)

Документација која се прилаже уз конкурсну пријаву: Формулар за подношење конкурса може се преузети на веб страници Самоуправе Срба у Мађарској www.szerb.hu под насловом: „ A Szerb Országos Önkormányzat támogatások rendjéről szóló szabályzat”-прилог број 1.)

Конкурс се објављује у следећим медијима:
- веб страница Самоуправе Срба у Мађарској (www.szerb.hu )
- Српске недељне новине, 25. јула 2019. године

Детаљне информације могу се добити: Канцеларија Самоуправа Срба у Мађарској (понедељак-четвртак 9.00-15.00 часова, петак 9.00-12.00) на тел. 1/331-5345.

Резултати конкурса се објављује у следећим медијима:
- веб страница Самоуправе Срба у Мађарској (www.szerb.hu )
- Српске недељне новине

Право подношења пријаве на конкурс имају:

- по тачки 15. § 2. Закону о народностима српска народносна удружења
- по тачки 16. § 2. о Закону о народностима српске народносне фондације
- непрофитна друштвена предузећа (д.о.о.) у чијем се делокругу се налази неговање српског културног наслеђа
- српске васпитно-образовне институције и институције Самоуправе Срба у Мађарској
- Конкурсни пројекат треба да има за циљ очување и неговање српског језика и популаризацију наставе на српском језику.
- Програми, манифестације могу бити на нивоу школе, одељења, забавишта, насеља, региона.

Начин исплате средстава:

пред-финансирањем или по подношењу обрачуна пројекта

Конкурсне пријаве ће разматрати Одбор за културу Самоуправе Срба у Мађарској.

Додељени износ по конкурсима минимално педесет хиљада, максимално петсто хиљада форинти годишње.

 

Преузмите конкурс у (PDF) формату »

Преузмите конкурсни ФОРМУЛАР у (PDF) формату »

Преузмите конкурсни ФОРМУЛАР у (WORD DOC) формату »

 

САМОУПРАВА СРБА У МАЂАРСКОЈ РАСПИСУЈЕ КОНКУРС ЗА ИЗДАВАЊЕ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ ПРОСТОРА

Oбавештавамо Вас да Самоуправа Срба у Мађарској путем конкурса издаје у закуп канцеларију која се налази у њеном власништву, у VI кварту Будимпеште, у Нађмезе улици бр. 49 - приземље број 6, на катастарском броју: VI 28938/0/A/6. Некретнина величине 23 квадратнa метра намењена је као канцеларијски простор.

Молимо заинтересоване да своје понуде за закуп некретнине пошаљу до 5. августа 2019. године до 13:00 часова, на име председнице Самоуправе Срба у Мађарској на адресу: Самоуправа Срба у Мађарској, 1055 Будимпешта, Улица Микше Фалка бр. 3. мејл:ssm@t-online.hu

Остале информације:

 • Некретнина није опремљена намештајем.
 • На основу добијених понуда, одлуку о закупу доноси Скупштина Самоуправе Срба у Мађарској.
 • Са изабраним закупцем склапа се уговор о закупу на основу Закона бр. CLXXIX о правима мањина из 2011. године; на основу Закона о националној имовини CXCVI из 2011. године (у даљем тексту: „Закон о националној имовини“); и даље, меродаван је и Правилник Самоуправе Срба о руковању имовином и улагању.
 • Скрећемо вам пажњу да, с обзиром на Закон о националној имовини, уговор може да се склопи само са оним физичким или правним лицем које прихвата наведено у ставки 11. § (11) Закона.
 • Уговор о закупу се склапа на неодређено време.
 • Минимална цена закупа је 80.000 форинти месечно, а цена у себи садржи и месечне режијске трошкове на име коришћења просторије и два месеца кауције, и потребно је увести уговор код јавног бележника
 • У случају да се јави више особа које су дале понуду, некретнина ће се издати ономе ко да највећу понуду.
 • Место отварања коварата са понудама: Канцеларија Самоуправе Срба у Мађарској (1055 Budapest Falk Miksa utca 3.). Термин отварања коверата са понудама: према тачки 40. важећег Правилника ССМ-а о руковању имовином и улагању.
 • Процесу отварања коварата са понудама могу да присуствују особе које су дале понуду или особе са њиховим писменим овлашћењем.
 • Начин и очекивани термин за вредновање пристиглих понуда су одређени Правилником ССМ-а о руковању имовином и улагању

Некретнина може да се погледа у унапред у уговорено време.

Детаљније информације можете добити у радном времену Самоуправе (пон-чет 9-15 часова, пет 9-12 часова) од председнице ССМ-а Вере Пејић-Сутор, лично (Самоуправа Срба у Мађарској, 1055 Будимпешта, улица Микше Фалка бр. 3.) или телефоном +36/ 1/ 331-5345.

На основу одлуке Скупштине Самоуправе Срба у Мађарској број 49/2019 (11.IV 2019) о правилнику конкурсног фонда ССМ-а, Самоуправа Срба у Мађарској објављује:
Конкурс за финансирање или суфинансирање проjеката Срба у Мађарској у 2019. години

 

Формулар на српском језику »
Формулар на мађарском језику »

 

Рок за пристизање конкурса: 20. мај 2019. године- до 15:00 часова Конкурс се може предати лично или путем поште.

Адреса: Самоуправа Срба у Мађарској, улица Микше Фалка број 3, 1055 Будимпешта (1055 Budapest, Falk Miksa u. 3)

Услови и правила конкурса у целини се могу видети на веб страници Самоуправе Срба у Мађарској www.szerb.hu под насловом: „A Szerb Országos Önkormányzat támogatások rendjéről szóló szabályzat” )

Документација која се прикључује уз конкурсну пријаву: Формулар за подношење конкурса може се преузети на веб страници Самоуправе Срба у Мађарској www.szerb.hu под насловом: „A Szerb Országos Önkormányzat támogatások rendjéről szóló szabályzat”- прилог број 1.)

Рок за доношење одлуке: у року од 20 дана од истека рока за предају конкурса

Конкурс се објављује у следећим медијима:

 • веб страница Самоуправе Срба у Мађарској ( www.szerb.hu )
 • Српске недељне новине, 18. април 2019. године

Детаљне информације могу се добити: Канцеларија Самоуправа Срба у Мађарској (понедељак-четвртак 9.00-15.00 часова, петак 9.00-12.00) на тел. 1/331-5345.

Резултати конкурса се објављује у следећим медијима:

 • веб страница Самоуправе Срба у Мађарској ( www.szerb.hu )
 • Српске недељне новине

Конкурисати могу:

 • по тачки 2. § 2. о закону о народностима српске локалне и територијалне самоуправе
 • по тачки 15. § 2. о закону о народностима српска народносна удружења
 • месне српске црквене општине
 • по тачки 16. § 2. о закону о народностима српске народносне фондације
 • српске васпитно-образовне институције

Конкурсне пријаве ће разматрати одбор за културу Самоуправе Срба у Мађарској.

Скупштина има право да распише конкурсе за следеће области:

 • одређених задатака у складу статута, оснивачког листа и прописа организације која конкуришу
 • финансирање учествовање на манифестацијама, стручним конференцијама
 • подржавање програме у вези очувања нацоналног, образовног и културног идентитета
 • подржавање дечијих манифестација
 • финансирање црквених слава, меморијалног дана
 • подржавање циљеве српске заједнице

Додењени износ по конкурсима минимално педесет хиљада, максимално петсто хиљада форинти годишње.

Самоуправа Срба у Мађарској – Будимпешта
на основу параграфа 20/А XXXIII Закона о правном статусу запослених у јавном сектору (a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény”)
расписује КОНКУРС
за радно место директора (вишег руководиоца ) Српског забавишта, основне школе, гимназије, ђачког дома и библиотеке Никола Тесла у Будимпешти

Рок на који се даје запосленому: правни статус запосленог у јавном сектору на неодређено време

Карактер радног места: пуно радно време

Конкурс расписује: Скупштина Самоуправе Срба у Мађарској, 1055 Будимпешта, ул. М. Фалка бр.3.

Рок на који се даје овлашћење вишем руководиоцу: на одређено време од 5 година.

Назив и адреса радног места: Српско забавиште, основна школа, гимназија, ђачки дом и библиотека Никола Тесла, 1074 Будимпешта, Трг ружа бр. 6-7.

Важнији задаци који спадају у делокруг руководиоца: будимпештанско Српско забавиште, основна школа, гимназија, ђачки дом и библиотека Никола Тесла је мултифункционална народносна институција јавног образовања и васпитања: по Закону о јавном образовању, параграф 69. § тачка (1), своје задатке извршавају директори забавишта, основне школе, гимназије, ђачког дома и библиотеке.

Плата и друга примања: За установљавање плате и других примања су меродавне одредбе XXXIII Закона о правном статусу запослених у јавном сектору (из 1992. године).

Конкурсни услови:

 • За извршавање било којег задатака у мултифункционалној васпитно-образовној институцији, васпитавању у народносном забавишту, васпитавању-образовању у школи, за испуњавање делокруга педагога је потребно – према набројаном у прилогу 3 Закона о јавном образовању и васпитању – школска и стручна спрема високог степена, а ако било који услов захтева мастер степен (некада магистарски), онда је потребна потврда о завршеном мастер степену;
 • Давање изјав о имовинском стању;
 • Стручна спрема за руководиоца институције стечена у оквиру педагошког стручног испита;
 • стручна пракса од барем 5 година стечена у педагошком раду или недељном одржавању десет наставних часова или одржавању занимања или стручна пракса стечена на основу давања часова по налогу послодавца;
 • да кандидат није био кажњаван, да је агилан у раду;
 • да кандидат има праксу од барем 5 година као руководилац у јавном образовању.
 • да је кандидат запослен у пуном радном времену на неодређено време у васпитно-образовној институцији као педагог или да је уз радни налог истовремено запослен у пуном радном времену на неодређено време као педагог.

Услови који значе предност:

 • -У случају идентичних услова, предност има ососба која је припадник народности.
 • -Знање неког страног језика.

Документи и потврде који се прилажу уз конкурс:

 • а) Стручна биографија кандидата,
 • б) Кандидатов стручни програм руковођења (развоја),
 • в) Потврда која доказује да кандидат задовољава условима расписаног конкурса,
 • г) Изјава кандидата да дозвољава руковање његовим личним подацима који се односе на расписани конкурс, њихово копирање и прослеђивање онима који дају мишљење и доносе одлуку у вези конкурса;
 • д) Потврда да није био кажњаван која није старија од 3 месеца.

Почетак временског периода на који се даје овлашћење вишем руководиоцу: најраније од 16. августа 2019. године.

Рок за предају конкурса: 7. новембар 2018. године

Место предавања конкурса: Конкурс треба лично предати до истека рока за предају конкурса председници Самоуправе Срба у Мађарској Вери Пејић Сутор или шефу Канцеларије ССМ др Јадранки Гергев (адреса: Szerb Országos Önkormányzat, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 3.)

Начин и поступак вредновања конкурса: Према наведеном у параграфу § 20/А XXXIII Закона о правном статусу запослених у јавном сектору

Рок за доношење одлуке у вези конкурса: 6. јануар 2019. године.

Место и рок за јавно објављивање конкурса:

 • www.szerb.hu – 8. октобар 2018. год.
 • Српске недељне новине – 11. октобар 2018. год
 • Службени гласник за образовање и културу (Oktatási és Kulturális Közlöny)

Разне важне информације у вези послодавца: У вези конкурса се можете интересовати код Канцеларије Самоуправе Срба у Мађарској (1055 Budapest, Falk Miksa utca 3.); шеф канцеларије др Јадранка Гергев, и председнице ССМ Вере Пејић Сутор. Послодавац: руководиоца (директора) буџетског органа именује Скупштина ССМ, на основу параграфа 20/А XXXIII Закона о правном статусу запослених у јавном сектору (közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A. §) и законске Уредбе бр. 326/2013. (VIII.30.) о спровођењу овог Закона, а према тачки 24. § (2) Закона о правима народности, уз сагласност министра образовања. Према Уредби, именовање се врши на одређено време, на 5 година. Право разрешења именованог руководиоца има Скупштина ССМ. Остала права послодавца у односу на руководиоца институције примењује председник Самоуправе Срба у Мађарској.

Даље информације које се односе н послодавца можете пронаћи на интрнет страници www.szerb.hu.

КОНКУРС за Српску стипендију

Самоуправа Срба у Мађарској расписује конкурс за додељивање „Српске стипендије“ за студенте и средњошколце за I семестар/полугодиште школске 2018/19. године који припадају српској заједници у Мађарској. Детаљне конкурсне услове и поступак вредновања пристиглих конкурса садржи „Правилник о српској стипендији“ који је прихватила Скупштина Самоуправе Срба у Мађарској, а налази се на интернет страници www.szerb.hu.

Опште информације:

1. Кандидати који имају права да конкуришу
Приликом додељивања Српске стипендије ССМ (у даљем: „стипендија“) конкурисати могу кандидати (треба да имају мађарско држављанство) који студирају на Одсеку за српски језик и књижевност Филозофког факултета ЕЛТЕ БТК у Будимпешти, Катедри за славистику Филозофког факултетау Сегедину, студенти више школе за учитељице и васпитачице на српском смеру (на ЕЛТЕ у Будимпешти) или они који стичу прву диплому за учитеље српске народносне струке, а конкурисати могу и они који стичу тзв. „мастер“ диплому (мастер образовање), или студирају на другим институцијама високог образовања, затим средњошколци (гимназијалци) Српског забавишта, основне школе, гимназије, ђачког дома и библиотеке Никола Тесла у Будимпешти (седиште: 1074 Budapest Rózsák tere 6-7.) а и они који похађају мађарске средње школе које су организованим оквирима укључене у српски народносни васпитно-образовни систем, без обзира на њихово држављанство. Кандидати треба да задовоље и следеће услове:

 • а) да су дали изјаву да припадају српској народности;
 • б) да му просек успех на полугодишту пре предаје конкурса буде барем 4.00, а у случају првог семестра на факултету да просек достигне 4.00. Студент треба да постигне 30 кредитних бодова по семестру, а да просек за средњошколце буде 4,30;
 • в) да заједно са законским представником истовремено са предајом конкурса приложи писмено одобрење за руковање личним подацима (према овом правилнику)
 • г) да је редован самофинансирајући студент по CCIV Закону о високом образовању из 2011. године 46 .параграф § (1) тачка c), или да је студент који се финансира из мађарског држвног буџета (слободно коришћење стипендије).

Стипендију може да добије средњошколац/студент који је

 • а) у назначеном року предао сву документацију одређену расписаним конкурсом;
 • б) задовољава условима ових одредби и расписаног конкурса;
 • в) обавезује се да по свом избору, у семестру у којем добија стипендију, врши студентски научни рад или активно учествује у раду неке организације српске заједнице;
 • г) за студенте је потребно да напишу мотивационо писмо о свом раду у оквиру српске заједнице у Мађарској, обим текста је максимално две странице.

2. Износ стипендије

Износ стипендије је максимално 75.000.- форинта по средњошколцу/студенту за један семестар, односно полугодиште.

3. Садржајни и формални захтеви конкурса:

Конкурс се предаје у једном примерку, на папиру, испуњен на компјутеру, потписан од стране средњошколца/студента, на формулару (прилог бр. 1. овог правилника) са следећим прилозима:
а) биографија кандидата (ученик/студент),
б) фотокопија или извод о потврди просека

4. Начин, место и рок за предају конкурса

Конкурсна пријава се пише на српском језику, може се предати путем поште, на адресу Канцеларије Самоуправе Срба у Мађарској (Szerb Országos Önkormányzat Hivatala, 1055 Budapest, Falk Miksa u.3.) или се предаје лично на Секретаријату ССМ (1055 Budapest, Falk Miksa u.3.). Напомена: на коверти треба означити следеће: „Конкурс за Српску стипендију“. Рок за пристигнуће конкурса у Канцеларију ССМ: 12. октобар 2018. године до 11:30 часова.

Преузмите формулар

КОНКУРС за радно место економског референта у
Канцеларији Самоуправе Срба у Мађарској

Канцеларија Самоуправе Срба у Мађарској расписује конкурс за радно место економског референта у Канцеларији Самоуправе Срба у Мађарској.

I. Правни однос и задаци администратора:

Шеф Канцеларије Самоуправе Срба у Мађарској као послодавац има права да му заснује радни однос, у складу са чланом 1. Закона о раду из 2012. године.

Радни однос на радном месту економског референта започиње одмах након доношења одлуке. Пробни период: 3 месеца.

Место рада: Канцеларија Самоуправе Срба у Мађарској, 1055 Будимпешта, улица Микше Фалка број 3.

Лични доходак, субвенције: према договору.

II. Услови конкурса:

 • средна стручна спрема,
 • основна знања за рад на рачунару (Office),
 • мађарско држављанство.

Приликом вредновања конкурса предност имају кандидати са:

 • завршеним економским смером,
 • искуством у књиговодствој администрацији,
 • знањем српског језика.

III. Документи који се прилажу уз конкурсну пријаву:

 • Радна биографија („CV”)
 • Доказ о стеченом образовању и струци (фотокопије диплома, одн. сведочанства)

IV. Вредновање конкурсних пријава:

Вредновање пристиглих конкурсних пријава се врши у Канцеларији Самоуправе Срба у Мађарској, а одлуку доноси шеф канцеларије као послодавац.

V. Начин, место и рок за предају конкурса:

Конкурсну пријаву за радно место економског референта треба написати на српском или мађарском језику, и послати је електронски на мејл адресу ssm@t-online.hu ИЛИ лично предати на секретаријату Канцеларије Самоуправе Срба у Мађарској (Szerb Országos Önkormányzat Hivatala, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 3.) током радног времена (понедељак-четвртак: 9-15 часова, петак: 9-12 часова).

Молимо да се на коверту са конкурсном пријавом назначи „Конкурс за радно место економског референта у Канцеларији ССМ“.

Рок за приспеће конкурса је 04. септембар 2017. годинe.

VI. Информације у вези конкурса:

За детаљне информације се можете обратити шефу Канцеларије ССМ др. Јадранки Гергев или шефу економата ССМ Силвији Олах Етвеш. Контакти: телефон: 06/1 – 331-5345, e-mail: ssm@t-online.hu.

VII- Датум и место објављивања конкурса:

17. август 2017. године – Српске недељне новине.
04. август 2017. године – вебсајт: www.szerb.hu
Функционисање, уређивање и унапређивање сајта 2015 године остварено је уз помоћ Фонда за хумане ресурсе (ЕМET) путем конкурса NEMZ-KUL-15-0164.
Функционисање, уређивање и унапређивање сајта 2016 године остварено је уз помоћ Министарства за хумане ресурсе (ЕММИ) путем конкурса NEMZ-KUL-16-0106.
Функционисање, уређивање и Министарства за хумане ресурсе (ЕММИ) путем конкурса NEMZ-KUL-EPER-17- 0041.
Функционисање, уређивање и унапређивање сајта 2018 године остварено је уз помоћ Министарства за хумане ресурсе (ЕММИ) путем конкурса NEMZ-KUL-18-0196.
Функционисање, уређивање и унапређивање сајта 2019 године остварено је уз помоћ Фонда Бетлен Габор (Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt) путем конкурса NEMZ-KUL-19-0833