Конкурси

КОНКУРС за радно место економског референта у
Канцеларији Самоуправе Срба у Мађарској

Канцеларија Самоуправе Срба у Мађарској расписује конкурс за радно место економског референта у Канцеларији Самоуправе Срба у Мађарској.

I. Правни однос и задаци администратора:

Шеф Канцеларије Самоуправе Срба у Мађарској као послодавац има права да му заснује радни однос, у складу са чланом 1. Закона о раду из 2012. године.

Радни однос на радном месту економског референта започиње одмах након доношења одлуке. Пробни период: 3 месеца.

Место рада: Канцеларија Самоуправе Срба у Мађарској, 1055 Будимпешта, улица Микше Фалка број 3.

Лични доходак, субвенције: према договору.

II. Услови конкурса:

  • средна стручна спрема,
  • основна знања за рад на рачунару (Office),
  • мађарско држављанство.

Приликом вредновања конкурса предност имају кандидати са:

  • завршеним економским смером,
  • искуством у књиговодствој администрацији,
  • знањем српског језика.

III. Документи који се прилажу уз конкурсну пријаву:

  • Радна биографија („CV”)
  • Доказ о стеченом образовању и струци (фотокопије диплома, одн. сведочанства)

IV. Вредновање конкурсних пријава:

Вредновање пристиглих конкурсних пријава се врши у Канцеларији Самоуправе Срба у Мађарској, а одлуку доноси шеф канцеларије као послодавац.

V. Начин, место и рок за предају конкурса:

Конкурсну пријаву за радно место економског референта треба написати на српском или мађарском језику, и послати је електронски на мејл адресу ssm@t-online.hu ИЛИ лично предати на секретаријату Канцеларије Самоуправе Срба у Мађарској (Szerb Országos Önkormányzat Hivatala, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 3.) током радног времена (понедељак-четвртак: 9-15 часова, петак: 9-12 часова).

Молимо да се на коверту са конкурсном пријавом назначи „Конкурс за радно место економског референта у Канцеларији ССМ“.

Рок за приспеће конкурса је 04. септембар 2017. годинe.

VI. Информације у вези конкурса:

За детаљне информације се можете обратити шефу Канцеларије ССМ др. Јадранки Гергев или шефу економата ССМ Силвији Олах Етвеш. Контакти: телефон: 06/1 – 331-5345, e-mail: ssm@t-online.hu.

VII- Датум и место објављивања конкурса:

17. август 2017. године – Српске недељне новине.
04. август 2017. године – вебсајт: www.szerb.hu