Конкурси

На основу одлуке Скупштине Самоуправе Срба у Мађарској број 49/2019 (11.IV 2019) о правилнику конкурсног фонда ССМ-а, Самоуправа Срба у Мађарској објављује:

Конкурс за финансирање или суфинансирање проjеката Срба у Мађарској у 2019. години

 

Формулар на српском језику »
Формулар на мађарском језику »

 

Рок за пристизање конкурса: 20. мај 2019. године- до 15:00 часова Конкурс се може предати лично или путем поште.

Адреса: Самоуправа Срба у Мађарској, улица Микше Фалка број 3, 1055 Будимпешта (1055 Budapest, Falk Miksa u. 3)

Услови и правила конкурса у целини се могу видети на веб страници Самоуправе Срба у Мађарској www.szerb.hu под насловом: „A Szerb Országos Önkormányzat támogatások rendjéről szóló szabályzat” )

Документација која се прикључује уз конкурсну пријаву: Формулар за подношење конкурса може се преузети на веб страници Самоуправе Срба у Мађарској www.szerb.hu под насловом: „A Szerb Országos Önkormányzat támogatások rendjéről szóló szabályzat”- прилог број 1.)

Рок за доношење одлуке: у року од 20 дана од истека рока за предају конкурса

Конкурс се објављује у следећим медијима:

 • веб страница Самоуправе Срба у Мађарској ( www.szerb.hu )
 • Српске недељне новине, 18. април 2019. године

Детаљне информације могу се добити: Канцеларија Самоуправа Срба у Мађарској (понедељак-четвртак 9.00-15.00 часова, петак 9.00-12.00) на тел. 1/331-5345.

Резултати конкурса се објављује у следећим медијима:

 • веб страница Самоуправе Срба у Мађарској ( www.szerb.hu )
 • Српске недељне новине

Конкурисати могу:

 • по тачки 2. § 2. о закону о народностима српске локалне и територијалне самоуправе
 • по тачки 15. § 2. о закону о народностима српска народносна удружења
 • месне српске црквене општине
 • по тачки 16. § 2. о закону о народностима српске народносне фондације
 • српске васпитно-образовне институције

Конкурсне пријаве ће разматрати одбор за културу Самоуправе Срба у Мађарској.

Скупштина има право да распише конкурсе за следеће области:

 • одређених задатака у складу статута, оснивачког листа и прописа организације која конкуришу
 • финансирање учествовање на манифестацијама, стручним конференцијама
 • подржавање програме у вези очувања нацоналног, образовног и културног идентитета
 • подржавање дечијих манифестација
 • финансирање црквених слава, меморијалног дана
 • подржавање циљеве српске заједнице

Додењени износ по конкурсима минимално педесет хиљада, максимално петсто хиљада форинти годишње.

КОНКУРС за Српску стипендију

Самоуправа Срба у Мађарској расписује конкурс за додељивање „Српске стипендије“ за студенте и средњошколце за II семестар/полугодиште школске 2018/19. године који припадају српској заједници у Мађарској. Детаљне конкурсне услове и поступак вредновања пристиглих конкурса садржи „Правилник о српској стипендији“ који је прихватила Скупштина Самоуправе Срба у Мађарској, а налази се на интернет страници www.szerb.hu.

Опште информације:

1. Кандидати који имају права да конкуришу
Приликом додељивања Српске стипендије ССМ (у даљем: „стипендија“) конкурисати могу кандидати (треба да имају мађарско држављанство) који студирају на Одсеку за српски језик и књижевност Филозофког факултета ЕЛТЕ БТК у Будимпешти, Катедри за славистику Филозофког факултетау Сегедину, студенти више школе за учитељице и васпитачице на српском смеру (на ЕЛТЕ у Будимпешти) или они који стичу прву диплому за учитеље српске народносне струке, а конкурисати могу и они који стичу тзв. „мастер“ диплому (мастер образовање), или студирају на другим институцијама високог образовања, затим средњошколци (гимназијалци) Српског забавишта, основне школе, гимназије, ђачког дома и библиотеке Никола Тесла у Будимпешти (седиште: 1074 Budapest Rózsák tere 6-7.) а и они који похађају мађарске средње школе које су организованим оквирима укључене у српски народносни васпитно-образовни систем, без обзира на њихово држављанство. Кандидати треба да задовоље и следеће услове:

а) да су дали изјаву да припадају српској народности;
б) да му просек успех на полугодишту пре предаје конкурса буде барем 4.00, а  у случају првог семестра на факултету да просек достигне 4.00. Студент треба да постигне 30 кредитних бодова по семестру, а да просек за средњошколце буде 4,30;
в) да заједно са законским представником истовремено са предајом конкурса приложи писмено одобрење за руковање личним подацима (према овом правилнику)
г) да је редован самофинансирајући студент по CCIV Закону о високом образовању из 2011. године 46.параграф § (1) тачка c), или да је студент који се финансира из мађарског држвног буџета (слободно коришћење стипендије).
Стипендију може да добије средњошколац/студент који је
а) у назначеном року предао сву документацију одређену расписаним конкурсом;
б) задовољава условима ових одредби и расписаног конкурса;
в) обавезује се да по свом избору, у семестру у којем добија стипендију, врши студентски научни рад или активно учествује у раду неке организације српске заједнице;
г) за студенте је потребно да напишу мотивационо писмо о свом раду у оквиру српске  заједнице у Мађарској, обим текста је максимално две странице.

 

2. Износ стипендије
Износ стипендије је максимално 75.000.- форинта по средњошколцу/студенту за један семестар, односно полугодиште.

3. Садржајни и формални захтеви конкурса:
Конкурс се предаје у једном примерку, на папиру, испуњен на компјутеру, потписан од стране средњошколца/студента, на формулару (прилог бр. 1. овог правилника, , односно налази се и посебно на страници www.szerb.hu) и са следећим прилозима:

а) биографија кандидата (ученик/студент),
б) фотокопија или извод о потврди просека

4. Начин, место и рок за предају конкурса
Конкурсна пријава се пише на српском језику, може се предати путем поште, на адресу Канцеларије Самоуправе Срба у Мађарској (Szerb Országos Önkormányzat Hivatala, 1055 Budapest, Falk Miksa u.3.) или се предаје лично на Секретаријату ССМ (1055 Budapest, Falk Miksa u.3.).
Напомена: на коверти треба означити следеће: „Конкурс за Српску стипендију“.
Рок за пристигнуће конкурса у Канцеларију ССМ: 18. март  2019. године до 13:00 часова.

Самоуправа Срба у Мађарској – Будимпешта
на основу параграфа 20/А XXXIII Закона о правном статусу запослених у јавном сектору (a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény”)
расписује КОНКУРС
за радно место директора (вишег руководиоца ) Српског забавишта, основне школе, гимназије, ђачког дома и библиотеке Никола Тесла у Будимпешти

Рок на који се даје запосленому: правни статус запосленог у јавном сектору на неодређено време

Карактер радног места: пуно радно време

Конкурс расписује: Скупштина Самоуправе Срба у Мађарској, 1055 Будимпешта, ул. М. Фалка бр.3.

Рок на који се даје овлашћење вишем руководиоцу: на одређено време од 5 година.

Назив и адреса радног места: Српско забавиште, основна школа, гимназија, ђачки дом и библиотека Никола Тесла, 1074 Будимпешта, Трг ружа бр. 6-7.

Важнији задаци који спадају у делокруг руководиоца: будимпештанско Српско забавиште, основна школа, гимназија, ђачки дом и библиотека Никола Тесла је мултифункционална народносна институција јавног образовања и васпитања: по Закону о јавном образовању, параграф 69. § тачка (1), своје задатке извршавају директори забавишта, основне школе, гимназије, ђачког дома и библиотеке.

Плата и друга примања: За установљавање плате и других примања су меродавне одредбе XXXIII Закона о правном статусу запослених у јавном сектору (из 1992. године).

Конкурсни услови:

 • За извршавање било којег задатака у мултифункционалној васпитно-образовној институцији, васпитавању у народносном забавишту, васпитавању-образовању у школи, за испуњавање делокруга педагога је потребно – према набројаном у прилогу 3 Закона о јавном образовању и васпитању – школска и стручна спрема високог степена, а ако било који услов захтева мастер степен (некада магистарски), онда је потребна потврда о завршеном мастер степену;
 • Давање изјав о имовинском стању;
 • Стручна спрема за руководиоца институције стечена у оквиру педагошког стручног испита;
 • стручна пракса од барем 5 година стечена у педагошком раду или недељном одржавању десет наставних часова или одржавању занимања или стручна пракса стечена на основу давања часова по налогу послодавца;
 • да кандидат није био кажњаван, да је агилан у раду;
 • да кандидат има праксу од барем 5 година као руководилац у јавном образовању.
 • да је кандидат запослен у пуном радном времену на неодређено време у васпитно-образовној институцији као педагог или да је уз радни налог истовремено запослен у пуном радном времену на неодређено време као педагог.

Услови који значе предност:

 • -У случају идентичних услова, предност има ососба која је припадник народности.
 • -Знање неког страног језика.

Документи и потврде који се прилажу уз конкурс:

 • а) Стручна биографија кандидата,
 • б) Кандидатов стручни програм руковођења (развоја),
 • в) Потврда која доказује да кандидат задовољава условима расписаног конкурса,
 • г) Изјава кандидата да дозвољава руковање његовим личним подацима који се односе на расписани конкурс, њихово копирање и прослеђивање онима који дају мишљење и доносе одлуку у вези конкурса;
 • д) Потврда да није био кажњаван која није старија од 3 месеца.

Почетак временског периода на који се даје овлашћење вишем руководиоцу: најраније од 16. августа 2019. године.

Рок за предају конкурса: 7. новембар 2018. године

Место предавања конкурса: Конкурс треба лично предати до истека рока за предају конкурса председници Самоуправе Срба у Мађарској Вери Пејић Сутор или шефу Канцеларије ССМ др Јадранки Гергев (адреса: Szerb Országos Önkormányzat, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 3.)

Начин и поступак вредновања конкурса: Према наведеном у параграфу § 20/А XXXIII Закона о правном статусу запослених у јавном сектору

Рок за доношење одлуке у вези конкурса: 6. јануар 2019. године.

Место и рок за јавно објављивање конкурса:

 • www.szerb.hu – 8. октобар 2018. год.
 • Српске недељне новине – 11. октобар 2018. год
 • Службени гласник за образовање и културу (Oktatási és Kulturális Közlöny)

Разне важне информације у вези послодавца: У вези конкурса се можете интересовати код Канцеларије Самоуправе Срба у Мађарској (1055 Budapest, Falk Miksa utca 3.); шеф канцеларије др Јадранка Гергев, и председнице ССМ Вере Пејић Сутор. Послодавац: руководиоца (директора) буџетског органа именује Скупштина ССМ, на основу параграфа 20/А XXXIII Закона о правном статусу запослених у јавном сектору (közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A. §) и законске Уредбе бр. 326/2013. (VIII.30.) о спровођењу овог Закона, а према тачки 24. § (2) Закона о правима народности, уз сагласност министра образовања. Према Уредби, именовање се врши на одређено време, на 5 година. Право разрешења именованог руководиоца има Скупштина ССМ. Остала права послодавца у односу на руководиоца институције примењује председник Самоуправе Срба у Мађарској.

Даље информације које се односе н послодавца можете пронаћи на интрнет страници www.szerb.hu.

КОНКУРС за Српску стипендију

Самоуправа Срба у Мађарској расписује конкурс за додељивање „Српске стипендије“ за студенте и средњошколце за I семестар/полугодиште школске 2018/19. године који припадају српској заједници у Мађарској. Детаљне конкурсне услове и поступак вредновања пристиглих конкурса садржи „Правилник о српској стипендији“ који је прихватила Скупштина Самоуправе Срба у Мађарској, а налази се на интернет страници www.szerb.hu.

Опште информације:

1. Кандидати који имају права да конкуришу
Приликом додељивања Српске стипендије ССМ (у даљем: „стипендија“) конкурисати могу кандидати (треба да имају мађарско држављанство) који студирају на Одсеку за српски језик и књижевност Филозофког факултета ЕЛТЕ БТК у Будимпешти, Катедри за славистику Филозофког факултетау Сегедину, студенти више школе за учитељице и васпитачице на српском смеру (на ЕЛТЕ у Будимпешти) или они који стичу прву диплому за учитеље српске народносне струке, а конкурисати могу и они који стичу тзв. „мастер“ диплому (мастер образовање), или студирају на другим институцијама високог образовања, затим средњошколци (гимназијалци) Српског забавишта, основне школе, гимназије, ђачког дома и библиотеке Никола Тесла у Будимпешти (седиште: 1074 Budapest Rózsák tere 6-7.) а и они који похађају мађарске средње школе које су организованим оквирима укључене у српски народносни васпитно-образовни систем, без обзира на њихово држављанство. Кандидати треба да задовоље и следеће услове:

 • а) да су дали изјаву да припадају српској народности;
 • б) да му просек успех на полугодишту пре предаје конкурса буде барем 4.00, а у случају првог семестра на факултету да просек достигне 4.00. Студент треба да постигне 30 кредитних бодова по семестру, а да просек за средњошколце буде 4,30;
 • в) да заједно са законским представником истовремено са предајом конкурса приложи писмено одобрење за руковање личним подацима (према овом правилнику)
 • г) да је редован самофинансирајући студент по CCIV Закону о високом образовању из 2011. године 46 .параграф § (1) тачка c), или да је студент који се финансира из мађарског држвног буџета (слободно коришћење стипендије).

Стипендију може да добије средњошколац/студент који је

 • а) у назначеном року предао сву документацију одређену расписаним конкурсом;
 • б) задовољава условима ових одредби и расписаног конкурса;
 • в) обавезује се да по свом избору, у семестру у којем добија стипендију, врши студентски научни рад или активно учествује у раду неке организације српске заједнице;
 • г) за студенте је потребно да напишу мотивационо писмо о свом раду у оквиру српске заједнице у Мађарској, обим текста је максимално две странице.

2. Износ стипендије

Износ стипендије је максимално 75.000.- форинта по средњошколцу/студенту за један семестар, односно полугодиште.

3. Садржајни и формални захтеви конкурса:

Конкурс се предаје у једном примерку, на папиру, испуњен на компјутеру, потписан од стране средњошколца/студента, на формулару (прилог бр. 1. овог правилника) са следећим прилозима:
а) биографија кандидата (ученик/студент),
б) фотокопија или извод о потврди просека

4. Начин, место и рок за предају конкурса

Конкурсна пријава се пише на српском језику, може се предати путем поште, на адресу Канцеларије Самоуправе Срба у Мађарској (Szerb Országos Önkormányzat Hivatala, 1055 Budapest, Falk Miksa u.3.) или се предаје лично на Секретаријату ССМ (1055 Budapest, Falk Miksa u.3.). Напомена: на коверти треба означити следеће: „Конкурс за Српску стипендију“. Рок за пристигнуће конкурса у Канцеларију ССМ: 12. октобар 2018. године до 11:30 часова.

Преузмите формулар

КОНКУРС за радно место економског референта у
Канцеларији Самоуправе Срба у Мађарској

Канцеларија Самоуправе Срба у Мађарској расписује конкурс за радно место економског референта у Канцеларији Самоуправе Срба у Мађарској.

I. Правни однос и задаци администратора:

Шеф Канцеларије Самоуправе Срба у Мађарској као послодавац има права да му заснује радни однос, у складу са чланом 1. Закона о раду из 2012. године.

Радни однос на радном месту економског референта започиње одмах након доношења одлуке. Пробни период: 3 месеца.

Место рада: Канцеларија Самоуправе Срба у Мађарској, 1055 Будимпешта, улица Микше Фалка број 3.

Лични доходак, субвенције: према договору.

II. Услови конкурса:

 • средна стручна спрема,
 • основна знања за рад на рачунару (Office),
 • мађарско држављанство.

Приликом вредновања конкурса предност имају кандидати са:

 • завршеним економским смером,
 • искуством у књиговодствој администрацији,
 • знањем српског језика.

III. Документи који се прилажу уз конкурсну пријаву:

 • Радна биографија („CV”)
 • Доказ о стеченом образовању и струци (фотокопије диплома, одн. сведочанства)

IV. Вредновање конкурсних пријава:

Вредновање пристиглих конкурсних пријава се врши у Канцеларији Самоуправе Срба у Мађарској, а одлуку доноси шеф канцеларије као послодавац.

V. Начин, место и рок за предају конкурса:

Конкурсну пријаву за радно место економског референта треба написати на српском или мађарском језику, и послати је електронски на мејл адресу ssm@t-online.hu ИЛИ лично предати на секретаријату Канцеларије Самоуправе Срба у Мађарској (Szerb Országos Önkormányzat Hivatala, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 3.) током радног времена (понедељак-четвртак: 9-15 часова, петак: 9-12 часова).

Молимо да се на коверту са конкурсном пријавом назначи „Конкурс за радно место економског референта у Канцеларији ССМ“.

Рок за приспеће конкурса је 04. септембар 2017. годинe.

VI. Информације у вези конкурса:

За детаљне информације се можете обратити шефу Канцеларије ССМ др. Јадранки Гергев или шефу економата ССМ Силвији Олах Етвеш. Контакти: телефон: 06/1 – 331-5345, e-mail: ssm@t-online.hu.

VII- Датум и место објављивања конкурса:

17. август 2017. године – Српске недељне новине.
04. август 2017. године – вебсајт: www.szerb.hu
Функционисање, уређивање и унапређивање сајта 2015 године остварено је уз помоћ Фонда за хумане ресурсе (ЕМET) путем конкурса NEMZ-KUL-15-0164.
Функционисање, уређивање и унапређивање сајта 2016 године остварено је уз помоћ министарства за хумане ресурсе (ЕММИ) путем конкурса NEMZ-KUL-16-0106.
Функционисање, уређивање и унапређивање сајта 2017 године остварено је уз помоћ министарства за хумане ресурсе (ЕММИ) путем конкурса NEMZ-KUL-EPER-17- 0041.
Функционисање, уређивање и унапређивање сајта 2018 године остварено је уз помоћ министарства за хумане ресурсе (ЕММИ) путем конкурса NEMZ-KUL-18-0196.