Наградни конкурс за сакупљање српске језичке, завичајноисторијске и етнолошке грађе у Мађарској

Наградни конкурс за сакупљање српске језичке, завичајноисторијске и етнолошке грађе у Мађарској

Самоуправа Срба у Мађарској
у сарадњи са Српским институтом
расписује за 2024. годину
НАГРАДНИ КОНКУРС

за сакупљање српске језичке, завичајноисторијске
и етнолошке грађе у Мађарској

Информације и услови конкурса:

1.

a) Конкурисати могу бити приватна (физичка) лица или њихове групе које имају свог
представника, потписника конкурсног рада. Подносилац конкурса треба да је одрасла особа
(пунолетно лице), мађарски држављанин или – ако нема мађарско држављнаство – да
располаже сталним пребивалиштем (усељеничким статусом) у Мађарској,

б) Конкурсни рад могу да поднесу индивидуално или групно и ученици средњих школа и
виших разреда основне школе. Уколико ученици подносе свој конкурс уз помоћ школског
ментора у конкурсу треба да се наведу и подаци наставника, професора или другог ментора –
одрасле особе која је радила са ученицима на конкурсном раду, а ако је уз помоћ ментора
остварен групни ученички рад, формалан подносилац конкурса је ментор.

2. Конкурисати се може радовима у којима се доноси, представља и обрађује сакупљена грађа
из неке од следећих тематских области:

а) стари и савремени локални српски географски, топографски називи (називи улица, тргова,
деловa насеља, делова атара насеља, називи путева, географских формација у околини насеља,
салаша, околних насеља итд.) у једном насељу у Мађарској где су некада живели Срби или где и
сада живе Срби,

б) стара и савремена презимена српских породица у једном насељу у Мађарској,

в) стари и савремени породични и лични надимци српских породица и њихових чланова у
једном насељу у Мађарској,

г) традиционална и савремена имена од миља Срба у једном насељу у Мађарској

д) стари и савремени локализми у говору Срба у једном насељу у Мађарској (Под локализмом
овде подразумевамо речи, изразе, граматичке облике, узречице који се сматрају различитим од
стандарда и/или специфичним, карактеристичним за дато насеље или групу насеља.),

ђ) фотодокументовање непокретног српског материјалног наслеђа и српских јавних натписа у
једном насељу у Мађарској,

e) детаљан оригиналан опис неког локалног српског народног обичаја у прошлости или данас,

ж) записани текст локалне српске песме, приче, приповетке, анегдоте, умотворине,

з) аудио и/или нотни запис локалне српске мелодије (песме или игре)

и) опис и документација неке народне рукотворине (дела и комплетне ношње, употребног
предмета, намештаја итд.),

ј) опис и документација неке традиционалне сеоске куће, помоћне економске зграде или
комплекса.

3. Детаљно упутство за обраду и документовање прикупљене грађе се налази на сајту Српског
института и Самоуправе Срба у Мађарској. Упутство се може добити и лично у канцеларији
Самоупораве (адреса: Будимпешта, ул. Микше Фалка бр. 3.) или Института (адреса: Текелијанум
– Будимпешта, ул. Вeреш Палне бр. 19.) у радно време или се може затражити од Самоуправе
или Института да се поштом доставе.

4. Писмени конкурсни радови треба да се поднесу на папиру и дигитално (на адресу
info@srpskiinstitut.hu) поштом, на адресу: Самоуправа Срба у Мађарској (Szerb Országos
Önkormányzat), 1055 Budapest, Falk Miksa u. 3.) На коверту обавезно написати: „конкурс у
области истраживања“. Фотографски радови треба да се поднесу у облику фотографија на
папиру димензија најмање: 9×13 cm и дигитално на адекватном носачу, дигиталног обима
најмање 1 Mb. Аудио-снимци се исто подносе у дигиталној форми.

5. Конкурси треба да се поднесу шифровано. На конурсни рад и на поштанску коверту
треба написати шифру, као и на мању затворену коверту у коју треба ставити попуњени и
потписани конкурсни формулар са личним подацима подносиоца конкурса. Лични подаци се
обавезно дају попуњавањем конкурсног формулара који се може преузети са сајта Самоуправе
или Института, или се може добити у канцеларији Самоуправе и Института. Мала затворена
коверта са подацима подносиоца конкурса се ставља у поштанску коверту поред конкурсног
рада. Ако је конкурсни рад израдила група људи, онда се у коверти са личним подацима наводе
подаци свих чланова групе уз назнаку представника групе.

6. Исти подносилац конкурса може да поднесе и више конкурса у различитим тематским
областима, односно са прикупљеном грађом из више насеља (макар и у истој тематској
области).

7. Конкурсна документација треба да садржи: (а) Конкурсни рад са шифром, састављен
према детаљним упутствима, (б) попуњени и потписани конкурсни формулар у затвореној
мањој коверти са назначеном шифром споља. Ако је конкурсни рад дело групе људи, онда за
сваког члана треба да се попуни посебан формулар са назнаком да ли се ради о члану или
представнику групе. (Напомена: за тематску област сакупљања етногафске, завичајноисторијске
и лингвистичке грађе користи се посебан формулар, различит од оног за конкурсе у области
културних манифестација.)

8. Рок за подношење конкурса је 15. новембар 2024. године до 24.00 часа. (До овог рока
треба да се конкурсна документација стави на пошту.) Овлашћује се Канцеларије Самоуправе
Срба у Мађарској да – на предлог Српског института – једном приликом продужи рок
подношења конкурса.

Вредновање и награђивање конкурсних радова:

1. Конкурси са непотпуном документацијом или нешифровани конкурси, односно
конкурси поднети после назначеног рока се не разматрају и не вреднују.
2. Подносиоци конкурса ће добити потврду од Самоуправе у року од два дана по приспећу
конкурсног рада. После провере конкурсне документације Самоуправа ће обавестити
подносиоца да ли ће се рад вредновати или због недостатака наведених у претходној
тачки неће бити разматран.

3. Шифроване конкурсне радове ће вредновати трочлана стручна комисија формирана од
стране Српског института, састављена од етнолога и лингвиста и дати предлог за
награђивање. Радови ће се вредновати на основу количине и вредности сакупљене
грађе, као и на основу квалитета обраде и презентовања ове грађе. Детаљнији аспекти
вредновања се налазе у детаљном упутству за израду конкурсних радова.

4. У зависности од броја и квалитета пристиглих радова доделиће се прве, друге и треће
награде, као и похвале уз одговарајуће новчане награде. За награђивање ученичких и
студентских радова формираће се посебне категорије награда. Наградни фонд у овом
распису конкурса износи бруто милион форинти која сума се по потреби може
допунити и повећати.

5. Уколико број и квалитет конкурсних радова који стриктно одговарају свим
критеријумима буде омогућио, стручна комисија има права да вреднује и да предложи за
награду или похвалу и радове који то по квалитету заслужују, али који евентуално
одступају од критеријума (на пример не уклапају се у набројане уже теме, али спадају у
област етнологије, завичајне историје или лингвистике).

6. Одлуку о наградама доноси Одбор за културу Самоуправе Срба у Мађарској на основу
предлога стручне комисије која је вредновала радове. Рок за доношење одлуке је 10.
децембар 2024. Резултати конкурса ће се објавити на сајту Самоуправе, Института и
СНН-а до 18. децембра 2024. као и у наредном броју СНН-а, у штампаној форми.
Подносиоци конкурса ће такође бити благовремено мејлом и/или поштом обавештени
о резултату њиховог конкурса. Исплате награда ће се извршити до 31. децембра 2024.
године.

7. Сакупљена грађа обрађена у конкурсним радовима ће се уврстити у базе података о
Србима у Мађарској које саставља Српски институт, уз навођење извора (подносилаца
радова). Најбољи радови ће се објавити у посебној публикацији.
Овај конкурс је објављен у складу са правилником Самоуправе Срба у Мађарској за
суфинансирање и финансирање прихваћеним одлуком Скупштине ССМ број 108/2019 (21.VI
2019).

 • на сајту Самоуправе: www.szerb.hu
 • на сајту Института: www.srpskiinstitut.hu
 • и у Српским недељним новинама (www.snnovine.com).
  Информације у вези са конкурсом се могу добити од:
 • Викторије Ковач, конкурсног референта (понедељак-четвртак 9.00-15.00 часова, петак
  9.00-12.00) на тел. 1/331-5345, kovacs.viktoria.ssm@gmail.com
 • Андреје Певец, сараднице Института +361/782-1639; andreja.pevec@srpskiinstitut@hu
  или на адресу Српског института: info@srpskiinstitut.hu

 

У Будимпешти, 12. 02. 2024.

 

Преузмите прилоге »

По Правилнику конкурсног фонда ССМ (216 2019), Самоуправа Срба у Мађарској...
Bővebben
Fel ©2024 Szerb Országos Önkormányzat