Стручни описи расписаних пријава, њихови резултати и образложење

Самоуправа Срба у Мађарској – Будимпешта расписује КОНКУРС за радно место директора (вишег руководиоца ) Српског забавишта, основне школе, гимназије, ђачког дома и библиотеке Никола Тесла у Будимпешти

Рок на који се даје запосленому: правни статус запосленог професора у јавном сектору на неодређено време

Карактер радног места: пуно радно време

Конкурс расписује: Скупштина Самоуправе Срба у Мађарској, 1055 Будимпешта, ул. М. Фалка бр.3.

Рок на који се даје овлашћење вишем руководиоцу: на одређено време од 5 година.

Назив и адреса радног места: Српско забавиште, основна школа, гимназија, колегијум и библиотека „Никола Тесла“, 1074 Будимпешта, Трг ружа бр. 6-7.

Важнији задаци који спадају у делокруг руководиоца: будимпештанско Српско забавиште, основна школа, гимназија, ђачки дом и библиотека Никола Тесла је мултифункционална народносна институција јавног образовања и васпитања: по Закону о јавном образовању, параграф 69. § тачка (1), своје задатке извршавају директори забавишта, основне школе, гимназије, колегијума и библиотеке.

Плата и друга примања: За установљавање плате и других примања су меродавне одредбе XXXIII Закона о правном статусу запослених у јавном сектору (из 1992. године).

Конкурсни услови:

  • За извршавање било којег задатака у мултифункционалној васпитно-образовној институцији, васпитавању у народносном забавишту, васпитавању-образовању у школи, за испуњавање делокруга педагога је потребно – према набројаном у прилогу 3 Закона о јавном образовању и васпитању – школска и стручна спрема високог степена (Особа која испуњава наведене услове има право да попуни радно место у мултифункционалној васпитно-образовној народносној институцији)
  • Стручна спрема за руководиоца институције стечена у оквиру педагошког стручног испита;
  • стручна пракса од барем 5 година стечена у педагошком раду или недељном одржавању десет наставних часова или одржавању занимања или стручна пракса стечена на основу давања часова по налогу послодавца;
  • да кандидат није био кажњаван, да је агилан у раду;
  • да кандидат има праксу од барем 5 година као руководилац у јавном образовању.
  • да је кандидат запослен у пуном радном времену на неодређено време у васпитно-образовној институцији као педагог или да је уз радни налог истовремено запослен у пуном радном времену на неодређено време као педагог.

Услови који значе предност:

  • У случају идентичних услова, предност има ососба која је припадник народности.
  • Знање неког страног језика.

Документи и потврде који се прилажу уз конкурс:

а) Стручна биографија кандидата,

б) Кандидатов стручни програм руковођења (развоја),

в) Потврда која доказује да кандидат задовољава условима расписаног конкурса,

г) Изјава кандидата да дозвољава руковање његовим личним подацима који се односе на расписани конкурс, њихово копирање и прослеђивање онима који дају мишљење и доносе одлуку у вези конкурса;

д) Потврда да није био кажњаван која није старија од 3 месеца.

Почетак временског периода на који се даје овлашћење вишем руководиоцу: од 18. августа 2024. – 17. августа 2029. године.

Рок за предају конкурса: 31. дан од оглашававања конкурса на сајту Министарства унутрашњих послова до 9.00 сати

Место предавања конкурса: Конкурс треба лично предати до истека рока за предају конкурса председници Самоуправе Срба у Мађарској Вери Пејић Сутор или шефу Канцеларије ССМ др Јадранки Гергев (адреса: Szerb Országos Önkormányzat, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 3.)

Рок за доношење одлуке у вези конкурса: На првој седници Скупштине ССМ-а, најкасније 60 дана по истеку рока за пријаву на конкурс.

Разне важне информације у вези послодавца: У вези конкурса се можете интересовати код Канцеларије Самоуправе Срба у Мађарској (1055 Budapest, Falk Miksa utca 3.); шеф канцеларије др Јадранка Гергев, и председнице ССМ Вере Пејић Сутор.

Fel ©2024 Szerb Országos Önkormányzat