КОНКУРС за Српску стипендију

Самоуправа Срба у Мађарској расписује конкурс за додељивање „Српске стипендије” за студенте и средњошколце за II семестар/полугодиште школске 2023/24. године који припадају српској заједници у Мађарској. Детаљне конкурсне услове и поступак вредновања пристиглих конкурса садржи „Правилник о српској стипендији” који је
усвојила Скупштина Самоуправе Срба у Мађарској, а налази се на интернет страници www.szerb.hu.

Опште информације:

1. Кандидати који имају права да конкуришу

Приликом додељивања Српске стипендије ССМ (у даљем: „стипендија”) конкурисати могу
кандидати (треба да имају мађарско држављанство) који студирају на Одсеку за српски
језик и књижевност Филозофког факултета ЕЛТЕ БТК у Будимпешти, Катедри за
славистику Филозофког факултета у Сегедину, студенти више школе за учитељице и
васпитачице на српском смеру (на ЕЛТЕ у Будимпешти) или они који стичу прву диплому
за учитеље српске народносне струке, а конкурисати могу и они који стичу тзв. „мастер“
диплому (мастер образовање), или студирају на другим институцијама високог образовања,
затим средњошколци (гимназијалци) Српског забавишта, основне школе, гимназије,
колегијума и библиотеке Никола Тесла у Будимпешти (седиште: 1074 Budapest Rózsák tere
6-7.) а и они који похађају мађарске средње школе које су организованим оквирима
укључене у српски народносни васпитно-образовни систем, без обзира на њихово
држављанство. Кандидат треба да задовољи и следеће услове:

а) да је дао изјаву да припада српској народности;
б) да му просек успеха на полугодишту пре предаје конкурса буде барем 4.00, а у
случају првог семестра на факултету да просек достигне 4.00. Студент треба да постигне
30 кредитних бодова по семестру, а да просек за средњошколце буде 4,30;
в) да заједно са законским представником истовремено са предајом конкурса приложи
писмено одобрење за руковање личним подацима (према овом правилнику)
г) да је редован самофинансирајући студент по CCIV Закону о високом образовању из
2011. године 46. параграф § (1) тачка c), или да је студент који се финансира из
мађарског државног буџета (слободно коришћење стипендије).

Стипендију може да добије средњошколац/студент који је

а) у назначеном року предао сву документацију одређену расписаним конкурсом;
б) задовољава условима ових одредби и расписаног конкурса;
в) обавезује се да по свом избору, у семестру у којем добија стипендију, врши
студентски научни рад или активно учествује у раду неке организације српске
заједнице;
г) за студенте је потребно да напишу мотивационо писмо о свом раду у оквиру српске
заједнице у Мађарској, обим текста је максимално две странице.

2. Износ стипендије

Износ стипендије је максимално 75.000.- форинти по средњошколцу/студенту за један
семестар, односно полугодиште.

3. Садржајни и формални захтеви конкурса:

Конкурс се предаје у једном примерку, на папиру, испуњен на компјутеру, потписан од
стране средњошколца/студента, на формулару (прилог бр. 1. овог правилника, односно
налази се и посебно на страници www.szerb.hu) и са следећим прилозима:

а) биографија кандидата (ученик/студент),
б) фотокопија или извод о потврди просека

4. Начин, место и рок за предају конкурса

Конкурсна пријава се пише на српском језику, може се предати путем поште, на адресу
Канцеларије Самоуправе Срба у Мађарској (Szerb Országos Önkormányzat Hivatala, 1055
Budapest, Falk Miksa u.3.) или се предаје лично на Секретаријату ССМ (1055 Budapest, Falk
Miksa u.3, радно време: понедељак-четвртак 9.00-15.00, петак 9.00-12.00)
Напомена: на коверти треба означити следеће: „Конкурс за Српску стипендију”. Рок за
пристизање конкурса у Канцеларију ССМ: 11. март 2024. године до 15.00 часова.

FORMULAR

У Будимпешти, 06. фебруара 2024.

Fel ©2024 Szerb Országos Önkormányzat