Pályázati felhívás igazgatói munkakör betöltésére

A Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Könyvtár pályázatot hirdet Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony keretében

igazgató

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A vezetői megbízás határozott időre, 2024. augusztus 18. napjától 2029. augusztus 17. napjáig szól.

A Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Könyvtár többcélú nemzetiségi köznevelési intézmény: óvoda, általános iskola, gimnázium, kollégium, könyvtár igazgatói – különösen a Nkt. 69. §-ában foglalt – feladatainak ellátása. Az intézményvezetői munkakör vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár. A köznevelési intézmény igazgatójának feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a fenntartó által rendelkezésre bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezelése, a munkáltatói jogok gyakorlása, intézmény képviselete és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály nem utal más hatáskörébe.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,

– az adott többcélú nevelési-oktatási intézményben az intézmény által ellátott bármely feladat ellátáshoz, nemzetiségi óvodai nevelésben, iskolai nevelésben-oktatásban pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a Köznev.tv. 3. mellékletben felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség (Többcélú intézményben intézményvezetői megbízást az kaphat, aki bármelyik, az intézmény által ellátott feladatra létesíthető intézmény vezetői megbízásához szükséges feltételekkel rendelkezik) meglétét igazoló okmányok másolata,

– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett igazgatói szakképzettség meglétét igazoló oklevél másolata,

– a pályázó legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az ellátott szakos tanári feladatok feltüntetésével),

– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény (a továbbiakban: Púétv.) 27. §- a szerinti kizáró feltételek nem állnak fenn a pályázóval szemben, valamint a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

– a pályázó szakmai önéletrajza, – a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez), – a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához,

– a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata annak tudomásulvételéről, hogy sikeres pályázat esetén a megbízási jogkör gyakorlója által elektronikusan aláírt igazgatói megbízási okmány, illetve kinevezési okmány munkáltató általi kézbesítése elektronikus úton történik részére, és ehhez rendelkezik a biztonságos kézbesítési szolgáltatásra alkalmas tárhellyel (Ügyfélkapuval), vagy legkésőbb a pályázat elbírálásáig ilyen hozzáférést létesít.

Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Szerb Országos Önkormányzat székhelyére történő megküldésével (Szerb Országos Önkormányzat, 1055 Budapest, Falk Miksa u. 3.).

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő intézményi iktatószámot: (57-2/2024), valamint a borítékra ráírni „PÁLYÁZAT – a Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Könyvtár igazgatói beosztására”.

A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (kettő lefűzött, bekötött és egy fűzés nélküli példányban), zárt borítékban kérjük megküldeni. A pályázati felhívással kapcsolatosan további információt dr. Gergev Adrienn hivatalvezető és Szutor Lászlóné elnök nyújt, a +36 1 3315345 telefonszámon. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://www.szerb.hu honlapon szerezhet.

Betöltendő állás szakmacsoportja: oktatás

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Emberi erőforrási/oktatási, képzési

Betöltendő állás jogviszonya: Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Budapest

Álláshirdető szervezet bemutatása: Pályázat kiírója: Szerb Országos Önkormányzat (székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 3.)

Munkavégzés helye: 1074 Budapest VII., Rózsák tere 6-7.

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Púétv. és a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):

Főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 10. §-ában foglaltakat is figyelembe véve

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

Cselekvőképesség

Elvárt végzettség/képesítés:

Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Oktatás, tovább nem bontható, A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ megnevezésű mező tartalmazza az erre vonatkozó követelményeket.

Egyéb pályázati feltétel meghatározása

  • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett igazgatói szakképzettség,
  • legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
  • büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a Púétv. 27. §-a szerinti kizáró feltételek nem állnak fenn, és a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
  • a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló kinevezés vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló kinevezés.

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Igen.

Azonos feltételek esetén előnyben kell részesíteni azt, aki a szerb nemzetiséghez tartozik? Igen.

A pályázat benyújtásának határideje: a személyügyi központ (Belügyminisztérium www.kozszolgallas) honlapján való elsődleges közzétételétől számított 31. nap 9:00 óráig

A pályázat elbírálásának módja: A pályázatról a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény („Njtv.”) 24. §-ának (1) bekezdése második fordulata alapján a köznevelésért felelős miniszter egyetértésével a fenntartó, Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése, dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidő lejártát követő első közgyűlésen, de legkésőbb a pályázati határidő lejártát követő 60 napon belül

A pályázati kiírás további közzétételének helye: a https://www.szerb.hu/ honlapon: 2024.03.07.

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.08.18.

Publikálás tervezett időpontja: 2024.03.07.

 

Fel ©2024 Szerb Országos Önkormányzat